Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Underpris  underprice

Definition

Ett pris under marknadsvärde.

Lagrum

14 kap. 19 §, 22 kap., 23 kap. och 53 kap. IL

Kommentar

Utgångspunkten är att alla transaktioner ska beskattas till marknadsvärde oavsett till vilket pris transaktionen görs. Det finns olika regler som korrigerar ett underpris, uttagsbeskattning och reglerna om internprissättning säkerställer att beskattningen i inkomstslaget näringsverksamhet sker utifrån marknadsvärde.

För att underlätta omstruktureringar finns regler som gör det möjligt att göra transaktioner till underpris utan skattekonsekvenser. Om en transaktion uppfyller vissa krav utgör den en underprisöverlåtelse och det innebär bland annat att det inte ska ske någon uttagsbeskattning. Det är viktigt att hålla isär begreppet underprisöverlåtelse och en transaktion som sker till ett underpris. En underprisöverlåtelse är en transaktion till underpris som uppfyller vissa villkor och som därmed behandlas på ett visst sätt.

När det gäller inkomst av kapital finns ingen regel som gör att beskattning måste ske till marknadsvärde. Om en tillgång som inte är fast egendom säljs till ett pris under marknadsvärde anses det delvis vara en gåva och delvis en överlåtelse till marknadsvärde, delningsprincipen. Om det är fast egendom gäller huvudsaklighetsprincipen, en transaktion är gåva om vederlaget understiger taxeringsvärdet.

Om en fysisk person överlåter en kapitaltillgång till underpris till ett eget eller en närståendes företag finns det särskilda regler i 53 kap. IL. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

Överlåtare

En fysisk person eller ett handelsbolag som har en fysisk person som delägare ska vara överlåtare för att reglerna ska vara tillämpliga.

Förvärvare

Företaget ska ha sitt säte inom EES-området och vara av något av följande subjekt:

  1. svenskt aktiebolag,
  2. svensk ekonomisk förening,
  3. svenskt handelsbolag
  4. en i utlandet delägarbeskattad juridisk person.

Företaget ska direkt eller indirekt ägas av den fysiska person som är överlåtare eller en närstående till denna. Begreppet närstående är snävare än det som gäller generellt i inkomstskattelagen. Med närstående i denna regel avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling, inklusive styvbarn och fosterbarn, avkomlings make, samt dödsbon som den skattskyldige eller någon av de andra nämnda personerna är delägare i.

Typ av tillgångar

Det måste vara en kapitaltillgång som man överlåter, det är en kapitaltillgång om en försäljning skulle ha beskattats som inkomst av kapital.

Pris vid försäljningen

Det avtalade priset ska vara lägre än marknadsvärdet och omkostnadsbeloppet.

Skatteeffekter vid en försäljning

Om man uppfyller ovanstående krav anses försäljningen ha skett till tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärdet, om marknadsvärdet är lägre. Det innebär att säljaren inte får avdrag med en förlust om priset är lägre än omkostnadsbeloppet.

När priset är lägre än omkostnadsbeloppet får man öka anskaffningsvärdet på andelarna i det köpande företaget. Anskaffningsvärdet ökar med skillnaden mellan priset och omkostnadsbeloppet. Om marknadsvärdet är lägre än omkostnadsbeloppet ökar anskaffningsutgiften med skillnaden mellan priset och marknadsvärdet.

Anledningen till att anskaffningsvärdet ska öka är att det sker ett tillskott till företaget genom försäljningen. Då säljaren inte beskattas vid försäljningen ökar inte anskaffningsvärdet med mer än omkostnadsbeloppet.

 

inkomst av kapital

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer