Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Upphovsmannakonto  special tax postponement account for royalties etc.

Definition

Insättning på upphovsmannakonto är en skattemässig reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av upphovsrättsliga intäkter.

Lagrum

32 kap. IL

Kommentar

För kulturarbetare är det inte ovanligt att intäkterna är mycket oregelbundna. Det kan också ta lång tid mellan det att kostnaderna läggs ned och det att intäkterna flyter in. Genom att sätta in pengar på ett upphovsmannakonto kan inkomsterna fördelas över flera beskattningsår.

En enskild näringsidkare som intäkt i egenskap av upphovsman enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovsmannaintäkt, får avdrag med belopp som sätts in på särskilt konto i kreditinstitut. Dödsbo får inte göra avdrag.

För att få avdrag för insättning på upphovsmannakonto gäller att den skattskyldige är obegränsat skattskyldig vid beskattningsårets utgång. Dessutom måste beskattningsårets upphovsmannaintäkt överstiga de två föregående beskattningsårens upphovsmannaintäkt med minst 50 procent.

Avdragets storlek

Avdrag får högst göras med ett belopp motsvarande upphovsmannaintäkten.

Avdraget får dock inte överstiga 2/3 av överskottet av näringsverksamheten före avdraget och före avsättning för egenavgifter.

Avdraget får inte heller medföra att överskottet, efter avdraget men före avsättning för egenavgifter, understiger 30.000 kr.

Insättning och uttag från kontot

Insättning på upphovsmannakonto får bara göras i en bank för ett visst beskattningsår. Har man gjort insättning i flera banker får man bara avdrag för insättningen hos den först anlitade banken.

Insättningen ska ha gjorts senast den dag då den skattskyldige ska lämna sin inkomstdeklaration. Om den skattskyldige har anstånd med att lämna inkomstdeklarationen gäller den senare tidpunkten som sista dag för insättningen.

Uttag från upphovsmannakonto får göras tidigast fyra månader efter att insättning gjorts och måste göras med minst 1.000 kr. Efter sex år är banken skyldig att betala ut kvarstående medel på kontot. Uttag från upphovsmannakonto beskattas som inkomst av näringsverksamhet det år då uttaget görs.

Överlåtelse, pantsättning m.m.

Om man ingår avtal om att överlåta eller pantsätta medlen på upphovsmannakontot ska medlen tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Detsamma gäller om medlen på kontot övergår till den skattskyldiges maka genom bodelning eller om den skattskyldige inte längre är obegränsat skattskyldig vid beskattningsårets utgång.

Om den skattskyldige avlider ska dödsboet ta upp medlen som intäkt senast det år då dödsboet helt eller delvis skiftas, dock aldrig senare än det andra beskattningsåret efter dödsfallet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%