Redovisa Rätt 2018 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Advokat- och rättegångskostnader legal costs

I vissa fall kan företag behöva ta in extern hjälp av advokater eller andra juridiska ombud, exempelvis för styrelsearbete, skatteprocesser, skadeståndsprocesser och upprättande av avtal.

Löpande bokföring

Advokat- och rättegångskostnader kostnadsförs i takt med att arbetet utförs eller faktura erhålls. Avdragsgilla utgifter för advokat- och rättegångskostnader debiteras konto 6580 Advokat- och rättegångskostnader. Icke avdragsgilla utgifter för advokat- och rättegångskostnader debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Bokslut

Per balansdagen kan upplupna advokat- och rättegångskostnader redovisas som en upplupen kostnad (interimsskuld). De upplupna kostnaderna debiteras i så fall konto 6580 Advokat- och rättegångskostnader och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Den upplupna kostnaden kan återföras på det nya räkenskapsåret eller debiteras genom att den erhållna fakturan konteras på konto 2990. I det förenklade årsbokslutet behöver inte fakturor under 5 000 kr periodiseras.

K3-regler

Enligt K3 punkt 18.5 får advokatarvoden i samband med bolagsbildning, verksamhetsetablering och produkt-/processlansering inte aktiveras som balanserade utgifter i balansräkningen utan ska kostnadsföras när de uppkommer. Vid vissa tillfällen kan en advokatkostnad vara en direkt utgift i samband med förvärv av en tillgång och då ska utgifter ingå i anskaffningsvärdet för tillgången, se 4 kap. 3 § ÅRL.

K2-regler

Enligt K2 punkt 7.10 kostnadförs alla konsultarvoden när tjänsten utförs. Vid vissa tillfällen kan en advokatkostnad vara en direkt utgift i samband med förvärv av en tillgång och då ska utgifter ingå i anskaffningsvärdet för tillgången, se 4 kap. 3 § ÅRL och K2 punkt 10.9.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB punkt 6.10 kostnadsförs alla konsultarvoden när tjänsten utförs. Vid vissa tillfällen kan en advokatkostnad vara en direkt utgift i samband med förvärv av en tillgång och då ska utgifter ingå i anskaffningsvärdet för tillgången, se 4 kap. 3 § ÅRL och K ÅB punkt 9.9.

K4-regler

Enligt punkt 69 a i IAS 38 Immateriella tillgångar, som ska tillämpas av företag som tillämpar IFRS, får advokatarvoden i samband med bolagsbildning, verksamhetsetablering och produkt/processlansering inte aktiveras som balanserade utgifter i balansräkningen utan ska kostnadsföras när de uppkommer. Enligt IFRS 3 punkt 53 ska alltid transaktionskostnader i samband med förvärv (här benämnda förvärvsrelaterade kostnader) kostnadsföras omedelbart och får inte ingå i anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska icke avdragsgilla kostnader inte redovisas i det förenklade årsbokslutet. Om redovisning av dessa kostnader trots det gjorts måste dessa återföras på sidan 2 i blankett NE. I de fall då den förlorande motparten döms att betala ut ersättning för företagets advokat- och rättegångskostnader krediteras den erhållna momsfria ersättningen konto 3990 Övriga ersättningar och intäkter.

Beskattning

Företagets advokat- och rättegångskostnader är avdragsgilla om de kan anses vara normala för verksamheten, t.ex. när det gäller kostnader för att driva in en kundfordran. Även sådana advokat- och rättegångskostnader som har direkt samband med företagets affärsverksamhet är avdragsgilla, t.ex. i samband med avtalstvister, skadeståndskrav, patentskydd och rättsskydd. För att momsen på advokat- och rättegångskostnader ska vara avdragsgill krävs enligt 8 kap. 3 § ML att kostnaden kan hänföras till en momspliktig transaktion som har sitt ursprung i företagets verksamhet.

Däremot är rättegångskostnader i taxeringsprocess inte avdragsgilla eftersom kostnaderna anses ligga utanför förvärvskällan och anses höra samman med skatten som sådan. Kostnaderna inryms i det allmänna avdragsförbudet i 9 kap. 4 § IL som gäller för allmänna skatter.

Av ett ställningstagande från SKV (dnr 131.172011-10/111) framgår att om arbetsgivaren betalar ett skadestånd som den anställde personligen är betalningsansvarig för på grund av en skada i arbetet uppkommer en skattepliktig förmån för den anställde. Om arbetsgivaren betalar advokat- och rättegångskostnader för en anställd som det riktats skadeståndsanspråk mot på grund av fel eller försummelse i tjänsten tillämpas samma principer som gäller för själva skadeståndet.

Avdragsrätten för ingående moms i 8 kap. ML följer inte avdragsförbudet i IL angående rättegångskostnader i taxeringsprocess, vilket innebär att den ingående momsen är avdragsgill.

Deklaration

I blankett INK2 och INK4 redovisas advokat- och rättegångskostnader på rad 3.7 Övriga externa kostnader. Icke avdragsgilla kostnader som bokförts ska sedan återföras på rad 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av. Per balansdagen upplupna advokat- och rättegångskostnader redovisas på rad 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i blankett INK2 (rad 2.35 i INK4).

I blankett NE redovisas avdragsgilla advokat- och rättegångskostnader på rad R6 Övriga externa kostnader. Icke avdragsgilla kostnader redovisas inte - i så fall ska de återföras på sidan 2 på rad R13 Bokförda kostnader som inte ska dras av. Upplupna kostnader vid vanligt årsbokslut redovisas på rad B16 Övriga skulder.

I blankett INK2 och INK4 redovisas erhållen ersättning från den förlorande motparten på rad 3.4 Övriga rörelseintäkter och i blankett NE på rad R2 Momsfria intäkter.

 

Balanserade utgifter

K-årsbokslut

Skadestånd

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%