Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Aktieägartillskott

 

Ett sätt att öka det egna kapitalet i aktiebolag, t.ex. för att undvika en tvångslikvidation på grund av förluster, är genom s.k. aktieägartillskott. Tillskott kan även bli aktuellt i andra situationer än i förlustsituationer, t.ex. från ett moderföretag till ett dotterföretag för att finansiera en del av verksamheten i dotterföretaget. För att aktieägartillskott ska räknas som kapitaltillskott krävs att tillskjutna medel inte lämnas i form av lån.

Det finns två typer av aktieägartillskott:

  • Ovillkorade - vilka inte ska betalas tillbaka. Kan jämställas med en ren kapitalinsats.

  • Villkorade - vilka ska återbetalas t.ex. den dag bolaget har balanserade vinstmedel över en viss nivå. Kan jämställas med ett lån utan säkerhet och ränta.

Löpande bokföring

Lämnade aktieägartillskott debiteras konto 1310 Andelar i koncernföretag . Konto 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag krediteras. När aktieägartillskottet betalas debiteras konto 2860 och det krediteras det likvidkonto varifrån pengarna betalas.

Erhållna aktieägartillskott krediteras konto 2093 Erhållna aktieägartillskott. Konto 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag debiteras. När kontant ersättning för aktieägartillskottet erhålles krediteras konto 1660 och debiteras det likvidkonto dit pengarna betalas.

När förutsättning för återbetalning av erhållna villkorade aktieägartillskott finns, dvs. då bolaget har balanserade vinstmedel, bör beloppet skuldföras efter att bolagsstämman beslutat om återbetalning. Det belopp som ska återbetalas debiteras konto 2093 och krediteras konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Vid betalningen debiteras konto 2899 och krediteras det likvidkonto varifrån pengarna betalas.

Bokslut

I balansräkning ÅRL redovisas lämnade aktieägartillskott hos det ägande företaget under rubriken Finansiella anläggningstillgångar i posten Andelar i koncernföretag och erhållna aktieägartillskott under rubriken Eget kapital i posten Balanserad vinst eller förlust. Detta gäller även RFR 2.

I det mottagande företaget redovisas aktieägartillskotten normalt i balanserade vinstmedel.

K3-regler

I koncernredovisningen ingår erhållna aktieägartillskott i posten Övrigt tillskjutet kapital.

Ett tillskott som en ägare lämnar utan att få emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument i utbyte ska enligt punkt 6.4 redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Ett tillskott som ett företag erhåller från en ägare utan att lämna emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument i utbyte ska redovisas som en ökning av eget kapital.

En återbetalning av ett lämnat tillskott (se föregående stycke) ska enligt punkt 6.5 redovisas som en minskning av andelens redovisade värde. En återbetalning av ett erhållet tillskott (se föregående stycke) ska redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning har fattats.

K2-regler

Aktieägartillskott som ett företag får ska redovisas som en ökning av balanserat resultat när utfästelsen lämnas, se punkt 15.5. Om utfästelsen lämnas efter räkenskapsårets utgång men före årsredovisningens upprättande får tillskottet i stället redovisas per balansdagen. Enligt punkt 15.6 ska fritt eget kapital minskas när behörigt organ har fattat beslut om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott. Även om det egna kapitalet synligen blir återställt genom ett tillskott som lämnats efter balansdagen undantar det inte styrelsens ansvar om att upprätta kontrollbalansräkning enligt ABL (se RedR2).

Om ett företag lämnar aktieägartillskott ska enligt punkt 11.12 detta läggas till anskaffningsvärdet på aktierna när utfästelsen lämnas. Lämnas utfästelsen efter räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen avges får tillskottet redovisas per balansdagen. Återbetalning av aktieägartillskott ska minska det redovisade värdet på aktierna.

I samband med att aktieägartillskott lämnas kan nedskrivningsprövning behövas göras, särskilt om tillskottet avser förlusttäckning.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Om ett företag lämnar aktieägartillskott ska enligt punkt 10.11 detta läggas till anskaffningsvärdet på aktierna när utfästelsen lämnas. Lämnas utfästelsen efter räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen avges får tillskottet redovisas per balansdagen. Återbetalning av aktieägartillskott ska minska det redovisade värdet på aktierna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%