Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Aktiebolag limited liability company

Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt. I ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd och avdrag för preliminär A-skatt ska göras på ägarens lön precis som för övriga anställda, personalskatt.

I stället för att själv registrera ett aktiebolag kan man köpa ett "färdigt" aktiebolag, ett s.k. lagerbolag.

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Lägsta kapitalbelopp för att få starta ett privat aktiebolag är idag 50 000 kr och för ett publikt bolag 500 000 kr. Den största skillnaden mellan ett privat och publikt aktiebolag är det s.k. spridningsförbudet, vilket bland annat innebär att ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag inte genom annonsering får försöka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut. Privata bolag kan inte börsnoteras och aktierna får inte handlas på börsen.

ABL innehåller bestämmelser för samtliga privata och publika aktiebolag om inte annat föreskrivs. Aktieägarnas betalningsansvar regleras i 1 kap. 3 § ABL.

I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

I 25 kap. 19 § ABL finns bestämmelser om personligt betalningsansvar för aktieägare i samband med likvidationsskyldighet på grund av kapitalbrist.

Ett privat aktiebolag kan enligt 1 kap. 2 § ABL även vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Syftet med den här sortens aktiebolag är enligt 32 kap. ABL att säkerställa att bolagets vinst huvudsakligen stannar kvar i bolaget och inte delas ut.

Enligt 6 kap. 1 § BFL ska aktiebolag avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning, skyldighet att upprätta. Vid upprättandet av årsredovisningen ska reglerna i ÅRL tillämpas. RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag som innehåller kommentarer till framför allt de formella reglerna och riktar sig till företag som tillämpar K3. I K2 finns formella regler.

Ett aktiebolag kan också vara moderbolag i en koncern och måste då som huvudregel för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt 7 kap. ÅRL koncern. Undantag finns dock bland annat för mindre koncerner.

När en särskilt upprättad balansräkning, en s.k. kontrollbalansräkning, visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, likvidation.

BFN har delat in företagen i fyra olika kategorier: K1, K2, K3 respektive K4. Kategorin K1 är inte tillämplig för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

K3-regler

K3 ska tillämpas av alla aktiebolag som uppfyller definitionen av att vara större företag enligt ÅRL. Övriga aktiebolag får tillämpa K3 frivilligt.

K2-regler

Aktiebolag som är mindre företag enligt ÅRL får upprätta årsredovisning enligt K2 om bolaget inte frivilligt har valt K3. Publika aktiebolag får inte tillämpa K2, se 1.1.

K4-regler

Kategorin K4-företag utgörs av de företag som i sin koncernredovisning tillämpar reglerna för IFRS/IAS. I moderföretagets årsredovisning tillämpas RFR 2.

Gränsvärden

ÅRL skiljer på större och mindre företag. Ett företag som två år i rad överskrider två av nedanstående gränsvärden (samma gränsvärde) räknas som ett större företag året efter att dessa gränsvärden överstigits.

  1. Medelantalet 50 anställda,
  2. 40 mkr i balansomslutning, och
  3. 80 mkr i nettoomsättning.

Exempelvis, om ett företag för både år 2017 och år 2018 överskridit samma två gränsvärden är företaget ett större företag år 2019 oavsett hur stort företaget är 2019.

Lagstadgad revision

Revision för små privata aktiebolag är frivillig. Valmöjligheten gäller privata aktiebolag som underskrider minst två av följande värden:

  1. 3 anställda,
  2. 1,5 mkr i balansomslutning och
  3. 3 mkr i nettoomsättning.

Se även uppslagsordet Aktiebolag i Rätt Bolagsrätt.

 

Aktiekapital

Aktieägartillskott

Avveckling av företag

Balanserad vinst eller förlust

Balansräkning

Bolagsskatt

Egna aktier

Europabolag

Fondemission

Fåmansföretag

IFRS/IAS

K2-företag

K3-företag

K4-företag

Koncern

Kontrollbalansräkning

Lagerbolag

Likvidation

Mindre företag

Nyemission

Personalskatt

Reservfond, aktiebolag

Skattekonto

Större företag

Uppskrivning/uppskrivningsfond

Utdelning till aktieägare

Årets resultat

Årets skatt

Årsredovisning, skyldighet att upprätta

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%