Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Aktiekapital

 

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Lägsta nivån på aktiekapitalet i ett privat aktiebolag är från och med den 1 januari 2020 25 000 kr och för ett publikt bolag 500 000 kr, aktiebolag.

Enligt 1 kap. 4 § ABL ska aktiekapitalet vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta. Av 4 kap. 6 § BFL framgår att redovisningsvalutan antingen får vara i svenska kronor eller euro. Enligt 1 kap. 6 § ABL utgör aktiens andel av aktiekapitalet dess kvotvärde. Aktier får inte ges ut till ett belopp som understiger kvotvärdet. Om aktier ges ut till ett belopp som överstiger kvotvärdet ska överkursbeloppet sättas av till en överkursfond, nyemission. Överkursfonden utgör fritt eget kapital, dvs. medlen får användas för utdelning till aktieägarna, se konto 2097 i BAS 2020.

Aktiekapitalet kan även bestå av motsvarande belopp i egendom, s.k. apportegendom. Endast sådan egendom som är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet kan utgöra apportegendom. Innan bolaget kan registreras måste intyg från revisor lämnas som styrker att egendomen tillförts bolaget.

Enligt 11 kap. 1 § ABL kan aktiekapitalet ökas på fyra olika sätt; genom fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller genom emission av konvertibler. Vid nyemission tillförs aktiebolaget nytt kapital genom att nya aktier tecknas. Vid fondemission ökas aktiekapitalet via en intern bokföringsåtgärd utan att något nytt kapital tillförs bolaget, vanligen genom en överföring från fritt eget kapital. När en särskild upprättad balansräkning, s.k. kontrollbalansräkning, visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, vilket innebär att bolaget upplöses och avregistreras, likvidation.

Löpande bokföring

Det belopp som redovisas på konto 2081 ska utgöra det registrerade aktiekapitalet. Inbetalt men ännu ej registrerat aktiekapital krediteras konto 2082 Ej registrerat aktiekapital och debiteras det bankkonto som tillgodoförs beloppet. Vid apportegendom debiteras det tillgångskonto egendomen utgör, t.ex. konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar eller konto 1350 Andelar och värdepapper i andra företag.

När registreringsbeviset från Bolagsverket erhållits krediteras konto 2081 Aktiekapital och debiteras konto 2082 Ej registrerat aktiekapital. Därefter används aktiekapitalkontot endast undantagsvis, t.ex. vid nyemission och fondemission.

En nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier utan återbetalning debiteras konto 2081 Aktiekapital och krediteras konto 2091 Balanserad vinst eller förlust.

Bokslut

Eftersom aktiekapitalkontot sällan används löpande under året behövs normalt inga särskilda bokslutstransaktioner på kontot.

Ett svenskt aktiebolags aktiekapital ska i balansräkningen i juridisk person klassificeras som bundet eget kapital. Detta gäller även aktiebolag som tillämpar RFR 2 Redovisning i juridiska personer. Moderföretagets aktiekapital utgör det aktiekapital som redovisas i koncernredovisningen men här sker ingen uppdelning mellan bundet och fritt eget kapital.

Uppdelning av ett aktiebolags egna kapital i bundet och fritt eget kapital framgår av 3 kap. 10 a § ÅRL.

Aktiebolag ska redovisa uppdelningen av bundet och fritt eget kapital eller ansamlad förlust i balansräkningen med förändringen specificerad i egen räkning eller i förvaltningsberättelsen, se 6 kap. 2 § ÅRL.

K2-regler

Aktiekapital anges som en separat post under rubriken Bundet eget kapital. se punkt 4.12.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 34 § ÅRL lämna upplysning i not om antalet aktier och aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag.

Se uppslagsorden: Aktiekapital, Nedsättning av aktiekapital, Minskning av aktiekapital, Rörligt aktiekapital samt Ökning av aktiekapital i Rätt Bolagsrätt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%