Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Aktier/andelar - försäljning

 

Aktier/andelar indelas redovisningsmässigt i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, skattemässigt i kapitaltillgångar och lagertillgångar. Aktier/andelar som inte är lagertillgång utgör kapitaltillgång.

Löpande bokföring

Försäljningsvärdet för aktier/andelar redovisas till försäljningspriset efter avdrag för kurtage (courtage) och andra direkt hänförliga avgifter. Erhållet belopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank.

Vid försäljning av kortfristiga placeringar i aktier/andelar krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1810 Andelar i börsnoterade företag med det redovisade värdet. Om försäljningsvärdet är större än motsvarande anskaffningsvärde krediteras vinsten konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Är det tvärtom, debiteras i stället kontot med förlusten. På samma sätt bokförs tvångsinlösen av kortfristiga placeringar i aktier där likvid för de inlösta aktierna erhållits. Det är även lämpligt att bruttoredovisa transaktionerna på kontot, se nästa stycke.

Vid försäljning av långfristiga placeringar i aktier/andelar krediteras t.ex. konto 8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag med försäljningsvärdet. Vid försäljningstillfället (se K3-regler respektive K2-regler för tidpunkt) krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1310 Andelar i koncernföretag och debiteras konto 8020 med det redovisade värdet för de sålda aktierna/andelarna. Därefter kommer konto 8020 att visa resultatet av försäljningen. Se även BAS 2020 som innehåller särskilda konton beroende på ägar- och intresseförhållanden i kontogrupperna 80, 81 och 82 vid försäljning av långfristiga placeringar i aktier/andelar.

Bokslut

Vinst eller förlust vid försäljning av kortfristiga placeringar i aktier/andelar redovisas i såväl den kostnadsslagsindelade som den funktionsindelade resultaträkningen i posten Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Vinst eller förlust vid försäljning av långfristiga placeringar i aktier/andelar redovisas i någon av posterna Resultat från andelar i koncernföretag, Resultat från intresseföretag och gemensamt styrda företag, Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i eller Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Detta gäller även svenska juridiska personer som tillämpar RFR 2 (se RedR 1) Redovisning för juridiska personer.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 kan välja att värdera innehav av finansiella instrument utifrån anskaffningsvärdet (kapitel 11) eller till verkligt värde (kapitel 12). Företag som värderar utifrån anskaffningsvärdet redovisar enligt vad som framgår ovan under Bokslut. Företag som värderar till verkligt värde värderar vissa aktier/andelar löpande till verkligt värde varför det i teorin inte uppkommer någon vinst eller förlust vid försäljning.

K2-regler

Försäljning av värdepapper intäktsredovisas normalt på kontraktsdagen enligt kommentaren till punkt 8.4 vilket sammanfaller med den skattemässiga behandlingen. Se även punkt 6.7 avseende värdepapper som utgör omsättningstillgång.

Om det är en delpost av aktier av samma slag som avyttrats ska anskaffningsvärdet för de avyttrade aktierna beräknas enligt genomsnittsmetoden, se K2 punkt 11.14.

Har Skatteverket gett ut allmänna råd om anskaffningsutgift för aktie ska anskaffningsvärdet vara justerat till den av Skatteverket rekommenderade anskaffningsutgiften, se K2 punkt 11.15.

K4-regler

Företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. I juridisk person tillämpas RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Dessa företag värderar vissa aktier/andelar till verkligt värde varför det i teorin inte uppkommer någon vinst eller förlust vid försäljning.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare får endast andelar i kooperativa föreningar och andelar i fastighetsbolag som skattemässigt är lagertillgångar får tas upp som anläggningstillgångar i balansräkningen.Enligt K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund punkt 6.63 ska en finansiell placering redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Verkligt värde är detsamma som försäljningsvärdet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%