Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Aktier/andelar - inköp och innehav shares - acquisition and ownership

Till aktier räknas här alla slags aktier utom sådana som ingår i ett aktiebolags aktiekapital, dvs. både aktier i börsnoterade och icke-börsnoterade bolag, i svenska och i utländska bolag samt aktier i dotterföretag, intresseföretag och andra ägarintressen. Till andelar räknas t.ex. fondandelar, andelar i handelsbolag/kommanditbolag, insatser i ekonomiska föreningar samt andelar i bostadsrättsföreningar.

Om avsikten med innehavet/innehaven är att stadigvarande inneha aktierna och andelarna i rörelsen, utgör de finansiella anläggningstillgångar (skattemässigt: kapitaltillgångar). Om aktierna och andelarna förvärvats för kortfristig placering, utgör de omsättningstillgångar (skattemässigt: lagertillgångar). Aktier i dotterföretag redovisas i normalfallet alltid som anläggningstillgångar. Klassificeringen har stor betydelse eftersom värderingsregler är olika för omsättningstillgångar och för anläggningstillgångar.

Bokslut

Innehavet av aktier/andelar måste värderas i samband med bokslutet. Aktier/andelar som utgör anläggningstillgångar/kapitaltillgångar utgör finansiella anläggningstillgångar. Dessa tillgångar kan bli föremål för både uppskrivning (se dock K2-regler nedan) och nedskrivning men inte avskrivning. Uppskrivning får enligt 4 kap. 6 § ÅRL göras i aktiebolag och ekonomiska föreningar om aktierna/andelarna har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet, uppskrivningar/uppskrivningsfond.

Nedskrivning ska enligt 4 kap. 5 § ÅRL göras om aktierna på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet och värdenedgången kan antas vara bestående, nedskrivning, allmänt. En finansiell anläggningstillgång får skrivas ner till det lägre värdet även om det kan antas att värdenedgången inte är bestående.

Vid nedskrivning av långfristiga placeringar i aktier/andelar krediteras t.ex. konto 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag och debiteras konto 8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag med nedskrivningsbeloppet. Vid senare återföring krediteras t.ex. konto 8080 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag och konto 1318 debiteras. Se även BAS 2019 som innehåller särskilda konton beroende på ägar- och intresseförhållanden i kontogrupp 81 och 82 vid nedskrivning och återföring av nedskrivning av långfristiga placeringar i aktier/andelar. I kontogrupp 13 finns motsvarande konton för ackumulerade nedskrivningar, nedskrivningar.

Omsättningstillgångar/lagertillgångar ska enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas enligt lägsta värdets princip. Huvudregel är att alla aktier/andelar ska värderas var för sig enligt principen om post-för-postvärdering i 2 kap. 4 § ÅRL.

Vid nedskrivning av kortfristiga placeringar i aktier/andelar enligt lägsta värdets princip krediteras konto 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar och debiteras konto 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 kan välja att värdera finansiella instrument utifrån anskaffningsvärdet (kapitel 11) eller till verkligt värde (kapitel 12). Enligt punkt 11.4 är ett finansiellt instrument varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång hos en part och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument hos en annan. Avtalet behöver inte ha föranlett någon betalning.

Kapitel 11 och 12 innehåller nedskrivningsbestämmelser men när det gäller nedskrivningar av innehav i dotterföretag, intresseföretag och joint venture ska kapitel 27 Nedskrivningar tillämpas.

K2-regler

Enligt punkt 11.7 får inte finansiella anläggningstillgångar värderas till verkligt värde. Enligt K2 ska huvudregeln om värdering av varje post för sig tillämpa om inte tillgången ingår i en värdepappersportfölj, se punkt 11.6 och punkt 14.3.

En finansiell anläggningstillgång får enligt punkt 11.20 inte skrivas upp. Nedskrivning ska göras enligt reglerna i 4 kap. 5 § ÅRL, nedskrivningar, men en finansiell anläggningstillgång behöver inte skrivas ned om det totala nedskrivningsbehovet avseende finansiella anläggningstillgångar understiger det lägsta värdet av 25 000 kr eller 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång. Om värdet på en finansiell anläggningstillgång uppgår till noll ska den dock alltid skrivas ned till noll kronor.

Avseende omsättningstillgångar finns inga undantagsregler utan det är lägsta värdets princip som gäller.

K-årsbokslut

Eftersom 6 kap. 4 § BFL endast hänvisar till 4 kap. 3 § första stycket ÅRL för värdering av anläggningstillgångar och 4 kap. 9 § för värdering av omsättningstillgångar och inte till 4 kap. 14 a § ÅRL, kan ett företag som upprättar ett årsbokslut inte värdera finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde. Enligt K ÅB ska huvudregeln om värdering av varje post för sig tillämpas om inte tillgången ingår i en värdepappersportfölj, se kapitel 10 respektive 13.

En finansiell anläggningstillgång kan inte skrivas upp i ett företag som tillämpar K ÅB. Det är enbart aktiebolag och ekonomiska föreningar som enligt ÅRL kan skriva upp tillgångar och dessa företagsformer ska upprätta årsredovisning enligt ÅRL. Nedskrivning ska göras enligt bestämmelserna och reglerna i 4 kap. 5 § ÅRL men en finansiell anläggningstillgång behöver inte skrivas ned om det totala nedskrivningsbehovet avseende finansiella anläggningstillgångar understiger det lägsta värdet av 25 000 kr eller 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång. Om värdet på en finansiell anläggningstillgång uppgår till noll ska den dock alltid skrivas ned till noll kronor.

Avseende omsättningstillgångar finns inga undantagsregler utan det är lägsta värdets princip som gäller.

För aktier och andelar finns speciella regler gällande sådana innehav för enskilda näringsidkare vilka innebär att i undantagsfall kan dessa ingå i en enskild näringsidkares bokslut. Se punkterna 8.18-8.22.

Handelsbolag har specialregler avseende nedskrivningar i punkt 10.24.

K4-regler

Moderföretag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer i sin årsredovisning. Det innebär att andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag ska redovisas enligt 4 kap. 3 och 5-8 §§ ÅRL. Dessa företag får värdera sina innehav i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag till verkligt värde om detta är förenligt med IFRS, se 4 kap. 14 § ÅRL.

K1-regler

Om en enskild näringsidkare förvärvar aktier utgör detta privata tillgångar enligt K1 och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren använder näringsverksamhetens medel för att finansiera ett sådant köp utgör detta ett privatuttag, privata uttag. Aktier/andelar som är lagertillgångar/omsättningstillgångar i den enskilde näringsidkarens verksamhet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet medan andra aktier/andelar beskattas som inkomst av kapital. Det är bara andelar i kooperativa föreningar där innehavet betingas av näringsverksamheten (13 kap. 7 § IL), t.ex. andelar i skogsägarförening eller mejeriförening, samt andelar i fastighetsbolag som skattemässigt utgör lagertillgång (27 kap. IL) som får tas upp som tillgång i balansräkningen vid förenklat årsbokslut.

Enligt K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund ska finansiella placeringar tas upp i balansräkningen när äganderätten har övergått (punkt 6.57). Anskaffningsvärdet utgörs enligt punkt 6.59 av inköpspriset plus andra direkta utgifter för förvärvet.

Upplysningar enligt ÅRL

Större företag ska enligt 5 kap. 27 § ÅRL upplysa om verkligt värde per kategori av derivatinstrument om finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Dessutom finns i samma paragraf ytterligare upplysningskrav om verkligt värde på finansiella anläggningstillgångar understiger redovisat värde och skälen till varför en nedskrivning inte har skett.

 

Finansiella instrument

Förenklat årsbokslut

Kapitaltillgångar

Lagertillgångar

Nedskrivning, allmänt

Noter

Privata uttag

Uppskrivning/uppskrivningsfond

Värdepappersportfölj

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%