Redovisa Rätt 2018 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Arbetsgivaravgifter social security contributions

Sociala avgifter för anställda utgår enligt lag i form av t.ex. arbetsgivaravgifter, ålderspensionsavgift, allmän löneavgift etc. Arbetsgivare är skyldiga att betala arbetsgivaravgift avseende den avgiftspliktiga ersättning som utbetalas till en anställd eller en uppdragstagare. Avgiftspliktig ersättning är t.ex. lön, arvode, förmåner och andra ersättningar för utfört arbete. Med lön jämställs även löneförskott och vissa kostnadsersättningar. Även på av SKV fastställda schablonvärden på förmåner som bil, kost, bostad etc. utgår arbetsgivaravgift. Observera att i ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd.

Arbetsgivaravgift utgår enligt fastställda procentsatser på löner och ersättningar på minst f.n. 1 000 kr under ett år. Den som driver enskild firma eller handelsbolag betalar bara arbetsgivaravgifter för de anställda. För verksamhetens överskott utgår i stället egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet och särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet. Angående arbetsgivaravgifter för utomlands bosatta, SINK.

Av tabellen nedan framgår arbetsgivaravgifterna (inklusive den allmänna löneavgiften), egenavgifterna respektive särskild löneskatt vid olika åldrar 2018:

Födelseår -1937 1938-19521953-
Arb.giv.avg/ särskild löneskatt
6,15 % 16,36 % 1)31,42 %
Aktiv näringsverksamhet:
Egenavgifter/ särskild löneskatt
6,15 % 16,36 % 1) 2)28,97 %
Passiv näringsverksamhet:
Särskild löneskatt24,26 % 24,26 %24,26 %

1) Ålderspensionsavgift 10, 21 % plus särskild löneskatt 6,15 %

2) Hel ålderspension fr.o.m. det år näringsidkaren fyller 62 år men även för den som fyller 61 år i januari

För personer som är födda 1937 och tidigare ska ingen ålderspensionsavgift (10,21 %) betalas på lön eller inkomst av aktiv näringsverksamhet men däremot införs från och med den 1 januari 2016 en särskild löneskatt på 6,15 % för arbetsersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Även personer som har fyllt 65 år vid årets ingång och som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt med 6,15 %. Detsamma gäller personer som inte fyllt 65 år vid årets ingång men som under hela året haft hel ålderspension. Det innebär att dessa personer ska betala både ålderspensionsavgift på 10,21 % och särskild löneskatt på 6,15 %, dvs. totalt 16,36 %.

Den 1 januari 2017 infördes ett så kallat växa-stöd för enskilda näringsidkare. Det innebär att enskilda näringsidkare under vissa förutsättningar endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 % för den först anställde. Nedsättningen gäller i maximalt 12 månader och endast på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr/månad. Anställningen måste omfatta minst tre månader och minst 20 timmar per vecka.

Ytterligare förutsättningar är att någon avgiftspliktig ersättning inte har betalats ut efter den 31 december 2015 fram till dess en anställning som berättigar till nedsättning påbörjas (här bortses från ersättning på högst 5 000 kr till samma person). Den nyanställde får inte heller ha varit anställd i någon annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av näringsidkaren eller närstående.

Nedsättningen gäller på ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2016 och på anställningar som påbörjats efter den 31 mars 2016. Reglerna om växa-stöd är tidsbegränsade och gäller t.o.m. 2021.

Den 1 januari 2018 utvidgas växa-stödet till att omfatta även aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, eller närstående till denne, samt handelsbolag utan anställda med två delägare. Företag i intressegemenskap ska ses som en enda arbetsgivare. Vidare få inte någon avgiftspliktig ersättning ha betalats ut efter den 31 december 2016 fram till dess en anställning som berättigar till nedsättning påbörjas (här bortses från ersättning på högst 5 000 kr till samma person).

Nedsättningen gäller på ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2017 och på anställningar som påbörjats efter den 31 mars 2017. I övrigt gäller samma regler som för enskilda näringsidkare.

Mer information om vilka avgifter och procentsatser som gäller för olika åldrar kan hämtas på SKVs webbplats www.skatteverket.se, frågor besvaras per tel. 0771- 567.567.

Företag inom stödområde A (vissa kommuner i Norrland och västra Svealand, mer information kan hämtas på www.skatteverket.se) får nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 10 % av avgiftsunderlaget.

Arbetsgivare som har personal som arbetar med forskning och utveckling får numera göra avdrag med 10 % av avgiftsunderlaget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna - dock med max 230.000 kr per koncern och månad. Avdraget får dock inte medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 %.

Förutom de lagligt reglerade arbetsgivaravgifterna måste arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal även betala premier för avtalsförsäkringar, arbetsmarknadsförsäkringar.

Redovisning och inbetalning av månadsavgiften för arbetsgivaravgift och avdragen preliminär skatt görs med en gemensam skattedeklarationsblankett för skatter och avgifter. Månadsavgift och skatt avseende under månaden utbetalade löner, löneförskott och förmåner redovisas och inbetalas senast under närmast påföljande månad, skattekonto.

För vissa arbetstagare får vid beräkningen av arbetsgivaravgift och personalskatt ett schablonmässigt procentuellt kostnadsavdrag göras från bruttolönen/ersättningen:

Arbetstagareavdrag
Skogskörare med egen häst och eget fordon35 %
Fritidsombud hos försäkringsbolag, musiker och sångartister30 %
Skogshuggare med egen motorsåg, försäljare inom gravvårdsbranschen och hemarbetare som använder egna maskiner för sömnad och dylikt15 %

De detaljerade reglerna för preliminärskatteavdrag och arbetsgivaravgifter finns i broschyren "Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter" som kan hämtas via SKVs webbplats www.skatteverket.se. Se uppslagsordet Arbetsgivaravgifter i Rätt Lön.

Löpande bokföring

Arbetsgivaravgifter (inklusive ålderspensionsavgift) debiteras ett konto i kontogrupp 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal beroende på vad de avser.

Arbetsgivaravgiften kan bokföras i samband med skattedeklarationen eller i samband med löneutbetalningen.

I samband med skattedeklarationen: Konto 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % debiteras och konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter krediteras. I samband med inbetalningen till skattekontot debiteras konto 1630.

I samband med löneutbetalningen: Konto 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % debiteras och konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter krediteras. I samband med skattedeklarationen månaden därpå debiteras konto 2730 och konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter krediteras. I samband med inbetalningen till skattekontot debiteras konto 1630.

Bokslut

Om arbetsgivaravgiften för räkenskapsårets sista månad bokförts som kostnad respektive skuld redan i samband med löneutbetalningen, behövs ingen ytterligare periodisering i bokslutet.

Arbetsgivaravgift som ska redovisas/betalas under månaden närmast efter räkenskapsårets utgång ska redovisas som en vanlig kortfristig skuld i bokslutet. Arbetsgivaravgiften debiteras konto 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % och krediteras konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter. Denna skuld ska i motsats till interimsskulder inte återföras i det nya räkenskapsårets bokföring.

Arbetsgivaravgift som inte ska redovisas/betalas under månaden efter räkenskapsårets utgång utan vid ett senare tillfälle, t.ex. avseende per balansdagen intjänad lön (upplupen lön) eller semesterlön/semesterersättning (upplupna semesterlöner) redovisas som en upplupen kostnad. Konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter debiteras och konto 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter krediteras. Denna interimsskuld kan liksom andra interimsskulder återföras i det nya räkenskapsårets bokföring genom att samma konton bokförs omvänt.

K3-regler

Ersättningar till anställda redovisas enligt kapitel 28 Ersättningar till anställda och kapitel 26 Aktierelaterade ersättningar. Enligt punkt 26.1 ska kapitlet även tillämpas på sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar (se även punkt 26.6 och 26.7). Enligt punkt 26.20 ska sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar periodiseras på samma sätt som kostnader för de tjänster som erhålls.

K2-regler

När personalkostnader redovisas framgår av punkt 7.11.

K-årsbokslut

När personalkostnader redovisas framgår av punkt 6.11.

K4-regler

Läs även UFR 7 IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag som ska tillämpas av företag som tillämpar IFRS.

K1-regler

Frågan är om arbetsgivaravgiften avseende december månads utbetalade löner till anställda ska kostnadsföras i årsbokslutet per den 31/12 trots att någon skattedeklaration då ännu inte har lämnats. SKV har i en skrivelse (dnr 131.278651-08/111) dock meddelat att arbetsgivaravgiften för december månad ska "kostnadsföras i bokföringen och dras av vid beskattningen för det år den hänför sig till, dvs. året innan skattedeklarationen ska lämnas in". Bokföringsmässigt innebär det att arbetsgivaravgiften debiteras konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och krediteras konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter.

Deklaration

I blankett INK2 och INK4 redovisas kostnaden avseende arbetsgivaravgifter (inklusive ålderspensionsavgift) på rad 3.8 Personalkostnader. Per balansdagen upplupna arbetsgivaravgifter som inte ska betalas under månaden efter räkenskapsårets utgång redovisas på rad 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i blankett INK2 (rad 2.35 i INK4). Arbetsgivaravgifter som ska betalas under månaden efter räkenskapsårets utgång redovisas på rad 2.49 Övriga skulder i blankett INK2 (rad 2.34 i INK4).

I blankett NE redovisas kostnaden avseende arbetsgivaravgifter (inklusive ålderspensionsavgift) på rad R7 Anställd personal. Beloppet på avräkningskontot redovisas på rad B10 Eget kapital. Upplupna arbetsgivaravgifter vid vanligt årsbokslut redovisas på rad B16 Övriga skulder.

 

Arbetsmarknadsförsäkringar

Egenavgifter

SINK

Skattekonto

Särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%