Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Arbetsgivaravgifter social security contributions

Sociala avgifter för anställda utgår enligt lag i form av t.ex. arbetsgivaravgifter, ålderspensionsavgift, allmän löneavgift etc. Arbetsgivare är skyldiga att betala arbetsgivaravgift avseende den avgiftspliktiga ersättning som utbetalas till en anställd eller en uppdragstagare. Avgiftspliktig ersättning är t.ex. lön, arvode, förmåner och andra ersättningar för utfört arbete. Med lön jämställs även löneförskott och vissa kostnadsersättningar. Även på av SKV fastställda schablonvärden på förmåner som bil, kost, bostad etc. utgår arbetsgivaravgift. Observera att i ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd.

Arbetsgivaravgift utgår enligt fastställda procentsatser på löner och ersättningar på minst f.n. 1 000 kr under ett år. Den som driver enskild firma eller handelsbolag betalar bara arbetsgivaravgifter för de anställda. För verksamhetens överskott utgår i stället egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet och särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet. Angående arbetsgivaravgifter för utomlands bosatta, SINK.

De detaljerade reglerna för preliminärskatteavdrag och arbetsgivaravgifter finns i broschyren "Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter" som kan hämtas via SKVs webbplats www.skatteverket.se. Se uppslagsordet Arbetsgivaravgifter i Rätt Skatt och Rätt Lön.

Löpande bokföring

Arbetsgivaravgifter (inklusive ålderspensionsavgift) debiteras ett konto i kontogrupp 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal beroende på vad de avser.

Arbetsgivaravgiften kan bokföras i samband med skattedeklarationen eller i samband med löneutbetalningen.

I samband med skattedeklarationen: Konto 7510 Arbetsgivaravgifter debiteras och konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter krediteras. I samband med inbetalningen till skattekontot debiteras konto 1630.

I samband med löneutbetalningen: Konto 7510 Arbetsgivaravgifter debiteras och konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter krediteras. I samband med skattedeklarationen månaden därpå debiteras konto 2730 och konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter krediteras. I samband med inbetalningen till skattekontot debiteras konto 1630.

Bokslut

Om arbetsgivaravgiften för räkenskapsårets sista månad bokförts som kostnad respektive skuld redan i samband med löneutbetalningen, behövs ingen ytterligare periodisering i bokslutet.

Arbetsgivaravgift som ska redovisas/betalas under månaden närmast efter räkenskapsårets utgång ska redovisas som en vanlig kortfristig skuld i bokslutet. Arbetsgivaravgiften debiteras konto 7510 Arbetsgivaravgifter och krediteras konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter. Denna skuld ska i motsats till interimsskulder inte återföras i det nya räkenskapsårets bokföring.

Arbetsgivaravgift som inte ska redovisas/betalas under månaden efter räkenskapsårets utgång utan vid ett senare tillfälle, t.ex. avseende per balansdagen intjänad lön (upplupen lön) eller semesterlön/semesterersättning (upplupna semesterlöner) redovisas som en upplupen kostnad. Konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter debiteras och konto 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter krediteras. Denna interimsskuld kan liksom andra interimsskulder återföras i det nya räkenskapsårets bokföring genom att samma konton bokförs omvänt.

K3-regler

Ersättningar till anställda redovisas enligt kapitel 28 Ersättningar till anställda och kapitel 26 Aktierelaterade ersättningar. Enligt punkt 26.1 ska kapitlet även tillämpas på sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar (se även punkt 26.6 och 26.7). Enligt punkt 26.20 ska sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar periodiseras på samma sätt som kostnader för de tjänster som erhålls.

K2-regler

När personalkostnader redovisas framgår av punkt 7.11.

K-årsbokslut

När personalkostnader redovisas framgår av punkt 6.11.

K4-regler

Läs även UFR 7 IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag som ska tillämpas av företag som tillämpar IFRS.

K1-regler

Frågan är om arbetsgivaravgiften avseende december månads utbetalade löner till anställda ska kostnadsföras i årsbokslutet per den 31/12 trots att någon skattedeklaration då ännu inte har lämnats. SKV har i en skrivelse (dnr 131 278651-08/111) dock meddelat att arbetsgivaravgiften för december månad ska "kostnadsföras i bokföringen och dras av vid beskattningen för det år den hänför sig till, dvs. året innan skattedeklarationen ska lämnas in". Bokföringsmässigt innebär det att arbetsgivaravgiften debiteras konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och krediteras konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter.

 

Egenavgifter

SINK

Särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%