Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Årsredovisning, innehåll annual report, content

Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 1 § ÅRL bestå av följande delar:

  1. balansräkning,
  2. resultaträkning,
  3. noter,
  4. förvaltningsberättelse, och
  5. kassaflödesanalys (tvingande endast för större företag).

För varje sammandragen post i den balansräkning som ska ingå i årsredovisningen ska enligt 6 kap. 8 § BFL, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i posten specificeras i en särskild förteckning, som inte behöver offentliggöras. Dessa benämns ofta bokslutsbilagor.

K3-regler

Årsredovisningen får även enligt punkt 3.10 innehålla en rapport över förändring av eget kapital. Denna upprättas i så fall enligt kapitel 6. K3, innehåller få regler kring uppställningsformernas utseende, utan hänvisar istället till de uppställningsformer som återfinns i ÅRL. Årsredovisning är enligt K3 en delmängd av finansiell rapport som även inkluderar koncernredovisning.

K2-regler

Enligt kapitel 21 får en årsredovisning enligt K2 innehålla en kassaflödesanalys. I kapitel 4 återfinns regler för hur uppställningsformerna i en årsredovisning ska se ut. Förändring av eget kapital får inte avlämnas som en egen rapport.

 

Balansräkning K2

Balansräkning K3

Balansräkning K4 (IFRS)

Balansräkning ÅRL

Bokföringsskyldighet enligt BFL

Koncern

Resultaträkning K4 (IFRS)

Resultaträkning, allmänna regler enligt K3

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL

Årsredovisning, innehåll

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%