Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Årsredovisning, innehåll

 

Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 1 § ÅRL bestå av följande delar:

  • balansräkning,

  • resultaträkning,

  • noter,

  • förvaltningsberättelse, och

  • kassaflödesanalys (tvingande endast för större företag).

För varje sammandragen post i den balansräkning som ska ingå i årsredovisningen ska enligt 6 kap. 8 § BFL, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i posten specificeras i en särskild förteckning, som inte behöver offentliggöras. Dessa benämns ofta bokslutsbilagor.

K3-regler

Årsredovisningen får även enligt punkt 3.10 innehålla en rapport över förändring av eget kapital. Denna upprättas i så fall enligt kapitel 6. K3, innehåller få regler kring uppställningsformernas utseende, utan hänvisar istället till de uppställningsformer som återfinns i ÅRL. Årsredovisning är enligt K3 en delmängd av finansiell rapport som även inkluderar koncernredovisning.

K2-regler

Ordningsföljd

Årsredovisningens olika delar ska enligt punkt 3.2 presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Om företaget frivilligt upprättar en kassaflödesanalys ska denna enligt punkt 21.2 placeras mellan balansräkningen och noterna i årsredovisningen.

Uppställningsformer

Ett företag ska enligt punkt 3.4 upprätta förvaltningsberättelsen enligt den uppställningsform och med de rubriker och underrubriker som anges i K2 kapitel 4 för den företagsform som företaget tillhör.

Ett företag ska enligt punkt 3.4 upprätta resultaträkningen och balansräkningen enligt de uppställningsformer och med de rubriker, underrubriker, summeringsrader och poster som anges i punkt 4.4 eller 4.5 respektive punkt 4.7 eller 4.8 samt i de särskilda reglerna i kapitel 4 för den företagsform som företaget tillhör, trots det som anges i 3 kap. 3 § första stycket ÅRL.

Ett företag som tillämpar K2 får inte lägga till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än dem som finns i uppställningsformerna eller slå samman poster, trots att 3 kap. 4 § tredje-femte styckena ÅRL ger möjlighet till det, se punkt 3.5. Benämningen av posterna i uppställningsformerna får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En rubrik, underrubrik, summeringsrad eller post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

I en stiftelse (punkt 3.12), ideell förening (punkt 3.13) och samfällighetsförening (punkt 3.14) får benämningen av rubriker och summeringsrader i uppställningsformerna anpassas om det bättre beskriver innehållet.

Redovisningsprinciper

Ett företag som upprättar sin årsredovisning enligt K2 anses uppfylla de krav som ställs på överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild enligt 2 kap. 2 § och 3 § första stycket ÅRL, se punkt 3.3.

Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 kap. 4 § första stycket ÅRL endast när det anges i K2, se punkt 2.1.

Ett företag får ändra princip för värdering till någon av de metoder som anges i K2, trots det som anges i 2 kap. 4 § första stycket 2 ÅRL, se punkt 2.3. Den nya metoden ska tillämpas framåt i tiden. Den nya metoden får endast tillämpas på nya transaktioner, med undantag av punkt 6.15 (uppdrag till fastpris som kan redovisas enligt huvudregeln eller alternativregeln).

Andra uppgifter

De uppgifter som ska lämnas enligt 2 kap. 5 § ÅRL om företagets namn, organisationsnummer och uppgift om företaget är i likvidation ska enligt punkt 3.6 anges på varje sida i årsredovisningen. Även sidnummer ska anges på varje sida i årsredovisningen.

Årsredovisningen ska enligt punkt 3.7 även innehålla uppgift om att det är en årsredovisning samt balansdag och det räkenskapsår som årsredovisningen upprättas för.

Årsredovisningen ska enligt punkt 3.8 innehålla uppgift om företagets redovisningsvaluta.

Beloppen i årsredovisningen ska enligt punkt 3.9 anges i hela kronor eller tusental kronor. Är redovisningsvalutan euro ska beloppen anges i hela euro eller hundratal euro. Valet av enhet ska framgå av årsredovisningen.

De jämförelsetal som ska lämnas enligt 3 kap. 5 § ÅRL ska enligt punkt 3.10 lämnas i en särskild kolumn till höger om beloppsuppgifterna för räkenskapsåret.

Upplysningar

De upplysningar om värderingsprinciper som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 4 § ÅRL ska enligt punkt 18.3 omfatta

  1. uppgift om att företaget tillämpar ÅRL och K2, samt

  2. upplysningar enligt punkterna 18.4 (nyttjandeperiod och avskrivning), 18.5 (uppdrag till fastpris), 18.6 (indirekta utgifter inkluderas i värdet för pågående arbeten) och 18.7 (indirekta tillverkningskostnader har inkluderats i anskaffningsvärdet för varulager).

Enligt punkt 18.8 behöver upplysningen om avvikelse från grundläggande redovisningsprincip enligt 5 kap 5 § ÅRL inte lämnas.

Undertecknade

Årsredovisningens undertecknande enligt 2 kap. 7 § ÅRL ska enligt punkt 3.11 göras av dem som innehar respektive befattning när årsredovisningen avges. Dagen för undertecknande ska vara densamma som den dag årsredovisningen avges, dvs. den dag den beslutas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%