Redovisa Rätt 2018 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Avkastningsskatt på pensionsmedel tax on pension fund return

Beskattning

Enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel är avkastningsskatten en schablonskatt på pensionskapital som ska betalas till staten av t.ex. pensionsstiftelser och arbetsgivare som gör avsättning för pensioner i balansräkningen.

Skatteunderlaget bestäms i två steg: Först beräknas ett kapitalunderlag, sedan multipliceras kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan (SLR) för kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, dvs. för räkenskapsår som börjar 2018 gäller genomsnittliga SLR för 2017 (0,51 %).

För pensionsstiftelser utgörs kapitalunderlaget av värdet av samtliga tillgångar (beräknat enligt särskilda regler) vid ingången av beskattningsåret minskat med finansiella skulder. För arbetsgivare som gjort avsättning i balansräkningen utgörs kapitalunderlaget av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret för sådana pensionsutfästelser för vilka avdragsrätt föreligger vid taxeringen.

Avkastningsskatten uppgår f.n. till 15 % av skatteunderlaget för svenska och utländska pensionsförsäkringar och 30 % av nio tiondelar (dvs. 27 %) för kapitalförsäkringar. Mer information kan hämtas på SKVs webbplats www.skatteverket.se, frågor besvaras per tel. 0771-567.567.

Premier för en pensionsförsäkring (P-försäkring) är skattemässigt avdragsgilla och utbetalningar från försäkringen skattepliktiga. Premier för en kapitalförsäkring (K-försäkring) är däremot skattemässigt inte avdragsgilla och utbetalningar från försäkringen inte skattepliktiga. Utländska kapitalförsäkringar behandlas som K-försäkringar. För svenska försäkringar är det försäkringsbolagen som betalar avkastningsskatten men för utländska försäkringar måste ägaren själv betala denna via inkomstdeklarationen. Avkastningsskatten påförs skattebeskedet som en del av den slutliga skatten. Näringsidkare och företag/arbetsgivare som gör kontoavsättningar för utländska kapital- och pensionsförsäkringar får avdrag för avkastningsskatten i näringsverksamheten.

Svenska företag måste dels betala särskild löneskatt på företagets pensionskostnader, dels avkastningsskatt på vad som redovisats som Avsatt till pensioner.

Handelsbolag är numera skattesubjekt för avkastningsskatt på pensionsmedel vilket innebär att det är bolaget och inte delägarna som betalar avkastningsskatten.

Löpande bokföring

Företag som redovisar avkastningsskatten löpande under året debiterar konto 7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel och krediterar konto 2510 Skatteskulder, skattekonto.

Bokslut

Om avkastningsskatten i stället beräknas som en skatteskuld i bokslutet debiteras konto 7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel och krediteras konto 2515 Beräknad avkastningsskatt, alternativt konto 2510 Skatteskulder. Om avkastningsskatten redovisas som en upplupen kostnad krediteras i stället konto 2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras inte upplupna kostnader.

K3-regler

Enligt K3 punkt 28.15 får inte avkastningsskatt ingå i pensionsskulden avseende förmånsbestämda planer.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 26 Redovisning av pensionsstiftelser som är ett komplement till IAS 19 Ersättningar till anställda, pensionsskuld/pensionsavsättning.

Deklaration

I blankett INK2 och INK4 redovisas kostnaden avseende avkastningsskatt på rad 3.8 Personalkostnader. Skatteskulden redovisas på rad 2.48 Skatteskulder i blankett INK2 (rad 2.33 i INK4). Per balansdagen beräknad upplupen avkastningsskatt redovisas på rad 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i blankett INK2 (rad 2.35 i INK4).

I blankett NE redovisas kostnaden avseende avkastningsskatt på rad R7 Anställd personal. Beloppet på avräkningskontot redovisas på rad B10 Eget kapital. Beräknad upplupen avkastningsskatt vid vanligt årsbokslut redovisas på rad B16 Övriga skulder.

 

Pensionsskuld/pensionsavsättning

Skattekonto

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%