Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Balansräkning ÅRL

 

Följande uppställningsform för balansräkningen enligt ÅRL återfinns i bilaga 1 till ÅRL:

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Hyresrättigheter och liknande rättigheter

Goodwill

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ägarintressen i övriga företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)

Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Varor under tillverkning

Färdiga varor och handelsvaror

Pågående arbete för annans räkning

Förskott till leverantörer

II. Fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

III. Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag

Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder

Reservfond

Kapitalandelsfond

Fond för verkligt värde

Fond för utvecklingsutgifter

Övrigt

V. Balanserad vinst och förlust

VI. Årets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

Medlemsinsatser

Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

Reservfond

Kapitalandelsfond

Fond för verkligt värde

Fond för utvecklingsutgifter

Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat

Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningar för skatter

Övriga avsättningar

D. Skulder

Obligationslån

Skulder till kreditinstitut

Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)

Leverantörsskulder

Växelskulder

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Skatteskulder

Övriga skulder

a) Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

b) Andra skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%