Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Balansräkning K2 balance sheet K2

K2-regler

Enligt punkt 4.7 ska en fullständig balansräkning innehålla följande poster:

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital (aktiebolag)

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Goodwill

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Övriga materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ägarintressen i övriga företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Lån till delägare eller närstående (aktiebolag och ekonomiska föreningar)

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Varor under tillverkning

Färdiga varor och handelsvaror

Övriga lagertillgångar

Pågående arbete för annans räkning

Förskott till leverantörer

Summa varulager

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Redovisningsmedel

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital (aktiebolag och ekonomiska föreningar)

Aktiekapital (aktiebolag)

Ej registrerat aktiekapital (aktiebolag)

Medlemsinsatser (ekonomiska föreningar)

Uppskrivningsfond (aktiebolag och ekonomiska föreningar)

Reservfond (aktiebolag och ekonomiska föreningar)

Fond för yttre underhåll (ekonomiska föreningar)

Summa bundet eget kapital (aktiebolag och ekonomiska föreningar)

Fritt eget kapital (aktiebolag och ekonomiska föreningar)

Överkursfond (aktiebolag och ekonomiska föreningar)

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital (aktiebolag och ekonomiska föreningar)

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Ackumulerade överavskrivningar

Övriga obeskattade reserver

Summa obeskattade reserver

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsfästelse m.m.

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Obligationslån

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Förskott från kunder

Pågående arbete för annans räkning

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Leverantörsskulder

Växelskulder

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Företag som tillämpar K2 får inte slå samman rubrikerna eller posterna. Enligt 3 kap. 4 § ÅRL får företag som utgör mindre företag upprätta en balansräkning, förkortad form som innebär att poster (men inte rubriker) får slås samman. Utseendet på denna förkortade balansräkning återfinns i K2 punkt 4.5A.

 

Balansräkning ÅRL

Balansräkning, förkortad form

Mindre företag

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%