Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Balansräkning K3 balance sheet K3

K3-regler

K3 innehåller inga uppställningsformer, utan här tillämpas uppställningsformen i bilaga 1 till ÅRL med de kompletteringar och avvikelser som följer av 3 kap. 4 § ÅRL och K3. Denna balansräkning framgår av RedR 1 punkt 5.11.

Om det behövs med hänsyn till verksamhetens särskilda inriktning och för att informationen ska vara relevant så att användaren förstår företagets finansiella ställning, ska företaget enligt 3 kap. 4 § ÅRL och K3 punkt 4.3

 1. lägga till poster,
 2. göra en ytterligare uppdelning i delposter, eller
 3. slå samman poster.

Enligt punkt 4.2 ska företag, t.ex. mäklar- eller advokatföretag, som tar emot medel för annans räkning med redovisningsskyldighet och som håller dessa medel avskilda enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel, ska redovisa dessa i egen post i balansräkningen. Enligt punkterna 29.6 och 29.19 ska ett företag även redovisa aktuell skatteskuld samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder som egna poster.

Enligt punkt 4.4 är det avsikten vid förvärvet av en tillgång som bestämmer om den ska klassificeras som en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. I K3 är det bland annat företagets normala verksamhetscykel som styr detta. Om företagets normala verksamhetscykel inte är tydligt identifierbar ska den dock anses uppgå till tolv månader.

Om företaget ska avyttra eller utrangera en anläggningstillgång ska tillgången enligt punkt 4.5 i normalfallet inte omklassificeras. Ett exempel på undantag från omklassificering från anläggningstillgång till omsättningstillgång är om ett bilhandelsföretaget leasat ut bilar som det normalt säljer. När leasingperioden är slut och bilarna ska säljas omklassificeras de till varulager. Dock ska alltid en del av en finansiell anläggningstillgång, t.ex. en långfristig fordran, som förfaller inom tolv månader efter balansdagen omklassificeras.

Beslutar företaget att stadigvarande bruka eller inneha en omsättningstillgång, ska tillgången enligt punkt 4.6 omklassificeras. Detta infaller för bilhandelsföretaget när ett leasingavtal tecknas för längre period än ett år avseende en bil som finns i lager. Bilen omklassificeras till materiell anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet för en sådan tillgång är dess redovisade värde vid tidpunkten för omklassificeringen.

Företag ska enligt punkt 4.7 klassificera sina skulder som långfristiga eller kortfristiga och redovisa dem under egna rubriker. Även här görs normalt en bedömning utifrån företagets normala verksamhetscykel. Skulder eller del av skulder som förfaller inom tolv månader är i normalfallet alltid kortfristiga.

En avsättning behöver enligt punkt 4.8 inte klassificeras som kortfristig eller långfristig.

Enligt punkt 4.9 ska ett aktiebolag som är moderbolag i koncernbalansräkningen redovisa eget kapital i åtminstone följande poster:

 1. Aktiekapital.
 2. Övrigt tillskjutet kapital.
 3. Annat eget kapital inklusive årets resultat.

Enligt punkt 4.10 ska en ekonomisk förening som är moderföretag i koncernbalansräkningen redovisa eget kapital i åtminstone följande poster:

 1. Inbetalda insatser och emissionsinsatser.
 2. Övrigt tillskjutet kapital.
 3. Fritt eget kapital inklusive årets resultat.

Enligt punkt 4.11 ska ett moderbolag som har en annan juridisk form än aktiebolag eller ekonomisk förening i koncernbalansräkningen redovisa eget kapital i åtminstone följande poster:

 1. Tillskjutet kapital.
 2. Annat eget kapital inklusive årets resultat.

Enligt punkt 4.12 ska egetkapitalandelen av obeskattade reserver redovisas som en del av posten Annat eget kapital inklusive årets resultat i koncernbalansräkningen.

I koncernbalansräkningen för en ekonomisk förening ska egetkapitalandelen av obeskattade reserver redovisas som en del av posten Fritt eget kapital inklusive årets resultat.

Enligt punkt 4.14 ska medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i enlighet med 9 kap. 5 § BRL redovisas i egen post under rubriken Bundet eget kapital i balansräkningen.

 

Balansräkning ÅRL

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%