Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Betalningar vid export/utförsel export payments

Betalningar från utlandet vid export och utförsel kan ske på många olika sätt - girering/inbetalning till det egna bankgiro-, bank- eller checkkontot, girering/inbetalning till det egna plusgirokontot, check, bankremissa, dokumentinkasso, remburs etc.

De avgifter som t.ex. banken tar ut för betalningen/överföringen bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster.

Löpande bokföring

Den erhållna likviden, inväxlad i svensk valuta, debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1910 Kassa, 1920 Plusgiro, 1930 Checkräkning/bankgiro, 1940 Bank eller 2330 Checkräkningskredit.

Om betalningen inte avser en kundfordran grundad på en faktura, utan avser en kontant- eller postförskottsförsäljning, krediteras det konto försäljningen avser, t.ex. konto 3055 Försäljning av varor till land utanför EU eller annat lämpligt försäljningskonto. Vad beträffar moms, utgående moms.

Vid exporten/utförseln debiterades kontot 1510 Kundfordringar med fakturafordran, omräknad till svensk valuta efter fakturadagens köpkurs. Vid kundinbetalningen i utländsk valuta räknas erhållet belopp om till den köpkurs som gäller då likviden erhålls. Om den omräknade kundinbetalningen på grund av kursförändring är högre än bokförd kundfordran har företaget gjort en valutakursvinst. Det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras, kontot 1510 krediteras med tidigare bokfört fordringsbelopp och kursdifferensen/saldot krediteras konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Om den omräknade kundinbetalningen däremot är lägre än tidigare bokförd kundfordran har företaget gjort en valutakursförlust. Det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras, kontot 1510 krediteras med tidigare bokfört fordringsbelopp och kursdifferensen/saldot debiteras konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Bokslut

Bokförda inbetalningar vid export/utförsel ingår i bokslutet i saldot för det konto som tillgodoförts.

K3-regler

Utestående kundfordringar i utländsk valuta ska enligt punkt 30.3 omräknas per balansdagen till balansdagens kurs om inte beloppet har valutasäkrats. I sådana fall är beloppet bokfört till säkrad kurs om företaget tillämpar kapitel 11.

K2-regler

Utestående kundfordringar i utländsk valuta ska enligt punkt 13.5 omräknas per balansdagen till balansdagens kurs om inte beloppet har valutasäkrats. I sådana fall är beloppet bokfört till säkrad kurs (enligt samma punkt).

K-årsbokslut

Enligt punkt 12.5 gäller samma regler som enligt K2.

 

Avgifter

Export och utförsel

Utgående moms

Utländsk valuta

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer