Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Bokföringsnämnden (BFN)

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som är statens expertorgan på redovisningsområdet samt ansvarar för att utveckla god redovisningssed, se 8 kap. 1 § BFL.

BFN ger ut allmänna råd till bestämmelserna i BFL och ÅRL. Dessutom ger BFN också ut vägledningar och informationsmaterial.

BFN ska bidra till att standarden i företagens bokföring och redovisning förbättras. Genom att informera om bokföring och redovisning samt anpassa reglerna till användarnas behov ska BFN förenkla för företagen.

Dessutom ska BFN biträda Regeringskansliet i redovisningsfrågor, delta i utredningar inom kommittéväsendet, lämna yttranden över författningsförslag (remissinstans) samt avge yttrande till domstolar om vad god redovisningssed innebär.

Förutom detta svarar BFN även på frågor från företag och allmänheten.

BFN har (december 2020) följande allmänna råd och uttalanden (vi har här inte tagit med allmänna råd som ändrar i andra allmänna råd):

BFNAR 1991:1

Fusion av helägt aktiebolag

BFNAR 2003:2

Redovisning av fusion

BFNAR 2020:5

Redovisning av fusion

BFNAR 2006:1

Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)

BFNAR 2006:11

Gränsvärden

BFNAR 2010:1

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1)

BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

BFNAR 2012:3

Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

BFNAR 2012:4

Byte mellan K-regelverken

BFNAR 2016:10

Årsredovisning i mindre företag (K2)

BFNAR 2013:2

Bokföring

BFNAR 2017:3

Årsbokslut

BFNAR 2020:1

Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

BFNAR 2019:3

Bokföring i konkurs

BFNAR 2002:12

Uttalande om tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen

BFNAR 2002:6

Uttalande om innebörden av begreppet årsbokslut och årsredovisning

BFNAR 2002:1

Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

BFNAR 2002:2

Uttalande om värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

BFNAR 2002:3

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

BFNAR 2004:2

Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFNAR 2007:4

Uttalande om definitioner och begrepp

BFNAR 2012:4

Uttalande om byte mellan K-regelverk

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...