Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Borgen/borgensförbindelse

Borgen är en form av lämnad säkerhet för att ett lån eller annan skuld kommer att återbetalas. Ägarna kan gå i borgen för företagets lån/krediter. Företag kan också lämna borgen för kunders eller anställdas lån hos olika kreditinstitut. Om inte gäldenären/låntagaren kan betala sin skuld, kan den som gått i borgen utkrävas på belop-pet. Den som går i borgen kallas borgensman.

Det finns två huvudtyper av borgen; enkel borgen och proprieborgen som regleras av 10 kap. 8-9 §§ handelsbalken (1736:0123 2). Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först om det kan fastställas att gäldenären inte kan betala ("...det gäldenär själv ej gälda gitter."). Borgenären måste därför kunna visa att huvudgäldenärens inte kan betala. Detta görs normalt antingen genom misslyckade indrivnings- och/eller utmätningsförsök, genom konkurs eller liknande.

Proprieborgen innebär att borgensmannen påtar sig betalningsansvar för gäldenärens förpliktelse såsom för egen skuld ("...sig åtagit annan mans gäld, som sin egen..."). Här har borgensmannen tagit på sig ett direkt ansvar för någon annans skuld. Borgenären kan därför välja vem av gäldenären och borgensmannen som borgenä-ren väljer att kräva.

Av 10 kap. 11 § i samma lag ska borgensmän som ingått borgen med delat ansvar svara för sin förbindelse var för sig.

Bokslut

Borgen/borgensförbindelser bokförs inte. Däremot ska det belopp för vilket borgensförbindelsen gäller i bokslutet redovisas i not som en eventualförpliktelse. Detta gäller även svenska juridiska personer som redovisar enligt RFR 2.

Det finns dock ingen skyldighet att lämna upplysning om vilken typ av borgensförbindelse som företaget har ingått.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%