Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Bruttoredovisning gross accounting

Principen finns i 2 kap. 4 § ÅRL och innebär att tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader inte får kvittas mot varandra i årsredovisningen. Denna princip benämns även kvittningsförbudet.

K3-regler

I punkt 2.5 i K3 framgår att kvittning av tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader enbart får ske om det krävs eller tillåts enligt K3. Av punkt 2.6 framgår att fordringar och skulder endast får kvittas mot varandra om det finns en rätt att göra så enligt lag eller avtal. Exempel på kvittning är även nettoredovisning vid försäljning av en anläggningstillgång, en realisationsvinst eller realisationsförlust redovisas.

K2-regler

I K2 framgår i kapitel 2 att följande poster ska bruttoredovisas, aktiverat arbete för egen räkning, samt förändring i lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning. Dessa exempel avser bruttoredovisning i resultaträkningen (kostnadsslag).

 

Kvittningsförbud

Resultaträkning kostnadsslagsindelad enligt K2

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%