Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Delårsrapport

 

Enligt 9 kap. 1 § ÅRL ska vissa företag, som företag som omfattas av ÅRKL och ÅRFL, minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning, s.k. delårsrapport. Vilka dessa företag är framgår av ÅRKL och ÅRFL. Rapporten ska avse företagets verksamhet från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska enligt samma paragraf upprättas för en period mellan räkenskapsårets början och delårsperiodens utgång. Minst en rapport ska, om inte annat följer av lagen om värdepappersmarknaden, omfatta ”en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret”.

Delårsrapporten ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och ska avfattas på svenska, dvs samma regler som gäller för en årsredovisning.

Enligt 9 kap. 2 § ska delårsrapporten hålla tillgänglig hos företaget för var och en som vill ta del av den. En kopia ska genast sändas till en sådan aktieägare, bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret (ÅRL) och en halvårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden ska senast två månader efter rapportperiodens utgång lämnas till registreringsmyndigheten (i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§ ÅRL).

Delårsrapporten ska enligt 9 kap. 3 § ÅRL bestå av

  • en balansräkning i sammandrag,

  • en resultaträkning i sammandrag,

  • noter och

  • delårsinformation.

Balansräkningen och resultaträkningen ska minst innehålla de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisning. Samma redovisnings- och värderingsprinciper ska följas som när den senaste årsredovisningen upprättades.

Delårsinformationen ska innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att följa utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Delårsinformationen ska dessutom innehålla uppgifter om transaktioner med närstående som väsentligen påverkat företaget ställning och resultat.

Ett moderföretag ska enligt 9 kap. 3 § ÅRL lämna dessa uppgifter i delårsrapporten inte bara om moderföretaget utan även om koncernen.

Jämförelsetal för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret ska enligt 9 kap. 4 § ÅRL lämnas om det inte finns särskilda hinder. Både begrepp och termer ska, så långt det är möjligt, stämma överens med dem som använts i den senast framlagda årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredovisningen.

Om en delårsrapport har granskats av en revisor ska även revisorns rapport bifogas delårsrapporten, se 9 kap. 6 § ÅRL. Om delårsrapporten inte är granskad av en revisor ska detta anges i rapporten.

K4-regler

Företag som redovisar enligt IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 34 Delårsrapportering och IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar. BFN saknar normgivning om delårsrapportering.

Följande bestämmelserna i 9 kap. ÅRL ska tillämpas:

  • 1 § om språk och form,

  • 2 § om tillhandahållande av delårsrapport,

  • 3 § 1-4 st om delårsrapportens innehåll för uppgifter om moderföretaget och

  • 6 § om granskning av revisor gäller även dessa företag, se 9 kap. 5 § ÅRL.

En delårsrapport ska enligt IAS 34 punkt 4 innehålla antingen fullständiga finansiella rapporter (enligt IAS 1) eller sådana rapporter i sammandrag (så som dessa beskrivs i IAS 34) för en delårsperiod.

Delårsrapporten upprättas vanligen för koncernen (om det finns en sådan). Enligt IAS 34 punkt 14 varken kräver eller förbjuden standarden att moderföretagets finansiella rapporter inkluderas i delårsrapporten. I kommentaren till IAS 34 i RFR 2 skriver dock Rådet för finansiell rapportering att företag som är moderföretag i en koncern som omfattas av RFR 1 ska upprätta delårsrapporter avseende moderföretaget som uppfyller kraven i ÅRL samt lagen om värdepappersmarknaden. Moderföretaget behöver inte men får tillämpa IAS 34 för dessa delårsrapporter.

Juridisk person som tillämpar RFR 2 upprättar delårsrapport med beaktande av de undantag och tillägg som anges i RFR 2 (se punkt 3 till IAS 34).

För mer information om innehåll etc, se IAS 34.

För information om offentliggörande av delårsrapporter, se 17 kap. lagen om värdepappersmarknaden för sådana företag som är skyldiga att upprätta delårsrapport enligt den lagen.

Angående bokföringen av kostnaderna för att framställa delårsrapporterna, förvaltningskostnader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%