Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Delårsrapport interim report

Enligt 9 kap. 1 § ÅRL ska noterade företag minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning, s.k. delårsrapport. Rapporten ska avse företagets verksamhet från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta "en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret". Delårsrapporten ska bestå av en balansräkning i sammandrag, en resultaträkning i sammandrag, noter och delårsinformation. Dessutom ska rapporten innehålla uppgifter om nettoomsättningen (belopp) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt under rapportperioden samt upplysningar om viktiga förhållanden och väsentliga händelser avseende dels delårsperioden, dels tiden efter dess slut. Delårsrapporten ska vara på svenska i vanlig läsbar form. I aktiebolag får den i stället upprättas i elektronisk form.

Företag som redovisar enligt IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 34 Delårsrapportering och IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar. BFN saknar normgivning om delårsrapportering.

Angående bokföringen av kostnaderna för att framställa delårsrapporterna, förvaltningskostnader.

 

Förvaltningskostnader

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%