Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Eget kapital i aktiebolag

 

Lägsta kapitalbelopp för att starta ett aktiebolag är 25 000 kr för privata aktiebolag och 500 000 kr för publika aktiebolag, aktiekapital.

Aktiebolagets eget kapital utgörs av skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder. Det egna kapitalet ökar om företaget redovisar vinst och minskar vid en förlust. När en särskilt upprättad balansräkning, s.k. kontrollbalansräkning, visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, vilket innebär att bolaget upplöses och avregistreras, likvidation.

Enligt 3 kap. 10 a § ÅRL ska eget kapital i ett aktiebolag delas upp enligt följande:

Bundet eget kapital: Aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter.

Fritt eget kapital/ansamlad förlust: Fria fonder, var för sig, balanserad vinst/förlust samt vinst/förlust för räkenskapsåret.

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning ska specificeras i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning, se 6 kap. 2 § ÅRL. Specifikationen i egen räkning framgår av K3 kapitel 6 Förändring i eget kapital och är inte tillåten enligt K2.

Löpande bokföring

Konton för kontering av transaktioner inom eget kapital återfinns i kontogrupperna 2080 Bundet eget kapital och 2090 Fritt eget kapital.

Vid förvärv av egna aktier ska fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier ska fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen.

K3-regler

Enligt punkt 4.9 ska ett aktiebolag som utgör moderbolag redovisa eget kapital i koncernbalansräkningen i åtminstone följande poster:

  1. Aktiekapital.

  2. Övrigt tillskjutet kapital.

  3. Annat eget kapital inklusive årets resultat.

I koncernredovisningen gör ingen uppdelning mellan fritt och bundet eget kapital. Minoritetsintressen ska anges som en egen post i eget kapital.

K2-regler

Enligt punkt 4.12 ska eget kapital i ett aktiebolag bestå av följande poster:

Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad

Här redovisas

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

beslutad ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission

Uppskrivningsfond

Reservfond

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Överkursfond

den del av en nyemission under året som överstiger aktiernas kvotvärde

Balanserat resultat

det sammanlagda beloppet av tidigare år balanserade vinster och förluster, och överkursfonder samt aktieägartillskott

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska lämna information enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Begreppet ”balansräkning” finns inte längre med i IAS 1, i stället benämns denna ”rapport över finansiell ställning”, balansräkning. Utöver denna rapport ska företagen lämna en rapport över förändringar i eget kapital. Enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer ska moderföretaget i stället tillämpa uppställningsformen i ÅRL, balansräkning ÅRL.

Rapporten över förändringar i eget kapital ska enligt IAS 1 punkt 106 innehålla följande information:

  • Totalresultat för perioden, med separat angivelse av de sammanlagda belopp som är hänförliga till moderföretagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande.

  • För varje komponent i eget kapital, effekterna av retroaktiv tillämpning eller retroaktiv omräkning redovisade enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.

  • För varje komponent i eget kapital, en avstämning mellan det redovisade värdet vid periodens början och slut med separata upplysningar om förändringar beroende på

  • resultat,

  • övrigt totalresultat, och

  • transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, utvisande separata tillskott från och värdeöverföringar till ägare och ändringar i ägarandelar i dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande.

De obeskattade reserverna innehåller en uppskjuten skatt eftersom de ska beskattas den dag de upplöses. Den del av de obeskattade reserverna som inte utgörs av uppskjuten skatteskuld räknas ibland - t.ex. vid olika nyckeltalsberäkningar - till det egna kapitalet.

Upplysningar

Antalet aktier och aktiernas kvotvärde ska framgå i not i större företag, se 5 kap. 34 § ÅRL. Större företag ska också enligt 5 kap. 35 § ÅRL lämna upplysning i not om disposition av vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om dispositionen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%