Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Eget kapital i ideell förening

 

Eget kapital i en ideell förening består normalt enbart av balanserade vinstmedel. I insamlingsorganisationer återfinns ofta ändamålsbestämda medel. Enligt K3 kapitel 37 ska även förändring av ändamålsbestämda medel under året specificeras (eftersom det är en egen fond).

I K2 får inte ändamålsbestämda medel redovisas som en egen post inom eget kapital men kan i not upplysa om det ackumulerade värdet.

I eget kapital kan även posten donationskapital återfinnas. Det är en vanlig benämning på ett belopp som donerats till föreningen men där bara avkastningen på kapitalet får användas för föreningens ändamål. Själva kapitalbeloppet ska antingen vara intäkt eller ökas med inflation (eller liknande).

Löpande bokföring

Konton för kontering av transaktioner inom eget kapital återfinns i kontogrupperna 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund samt 2070 Ändamålsbestämda medel.

K2-regler

Enligt punkt 4.31 ska eget kapital i en ideell förening ställas upp på följande sätt:

Post

Här redovisas

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Ändamålsbestämda medel får inte redovisas som en egen post utan kan särredovisas i not.

K-årsbokslut I K ÅB punkt 4.6 ska eget kapital redovisas i följande poster:

Post

Här redovisas

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Insättningar eller uttag under året

summan av årets insättningar och uttag

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

K1-regler

Eget kapital utgörs av skillnaden mellan föreningens tillgångar och summan av föreningens skulder och obeskattade reserver, se punkt 6.66. Reserverade medel för specifika ändamål (benämns ofta ändamålsbestämda medel) är en del av eget kapital enligt punk 6.67 varför reservering av medel inte ska påverka resultaträkningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%