Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Egna aktier

 

I vilka fall ett aktiebolag får respektive inte får förvärva egna aktier samt vad som gäller vid ogiltiga förvärv av egna aktier behandlas i 19 kap. ABL. Enligt 19 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte teckna egna aktier.

Ett aktiebolag får endast i undantagsfall förvärva egna aktier. Dessa undantag innebär enligt 19 kap. 5 § ABL att ett aktiebolag får

  1. förvärva egna aktier för vilka ersättning inte ska betalas,

  2. förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar, om aktierna representerar en mindre andel av bolagets aktiekapital,

  3. lösa in egna aktier enligt 25 kap. 22 § ABL,

  4. på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran, och

  5. överta egna aktier enligt 4 kap. 50 § ABL första stycket.

Det aktiebolag som förvärvat egna aktier enligt 19 kap. 5 § ABL ska enligt 19 kap. 6 § ABL avyttra aktierna så snart det kan göras utan förlust (om inte aktierna dras in), dock senast tre år från förvärvet.

Enligt 19 kap. 15 § ABL får ett publikt aktiebolag inte förvärva egna aktier om innehavet efter förvärvet kommer att överstiga en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Om ett förvärv har skett i strid mot detta måste de förvärvade aktierna avyttras inom sex månader. Aktier som inte har avyttrats inom denna tid ska av bolaget förklaras ogiltiga.

Enligt 4 kap. 14 § ÅRL får inte egna aktier tas upp som tillgångar. Anskaffningsvärdet för sådana aktier ska därför minska fritt eget kapital. När aktierna avyttras ökas fritt eget kapital med försäljningssumman.

För mer information, se 19 kap. ABL och Rätt Bolagsrätt.

Löpande bokföring

Innehav av egna aktier bokförs till anskaffningsvärdet i debet på konto 2094 Egna aktier. Vid avyttring av de egna aktierna krediteras kontot med aktiernas anskaffningsvärde. Om erhållet belopp är större än anskaffningsvärdet krediteras konto 2091 Balanserad vinst eller förlust med vinsten. Om erhållet belopp är lägre än anskaffningsvärdet debiteras konto 2091 med förlusten.

Bokslut

Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska följande information lämnas om egna aktier i förvaltningsberättelsen:

  • Antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna.

  • Antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalts.

  • Antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits.

Skälen för de förvärv och överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

K3-regler

Enligt RedR 1 punkt 3.11 ska upplysning lämnas om antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som betalats för aktierna. Samma upplysning ska lämnas om de egna aktier som förvärvats eller överlåtits under räkenskapsåret samt skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som skett under räkenskapsåret.

K2-regler

Enligt punkt 4.9 ska ett aktiebolag upprätta en förvaltningsberättelse med rubriken Egna aktier och där lämnas upplysningar enligt 6 kap. 1 § ÅRL om bolaget förvärvat egna aktier enligt 19 kap. 5 § ABL.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering när det gäller egna aktier:

Innehavet av egna aktier ska enligt punkt 34 särredovisas antingen i rapporten över finansiell ställning eller i noterna, enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Enligt IAS 24 Upplysningar om närstående ska ett företag lämna upplysningar om när det återköper egna egetkapitalinstrument från närstående.

Se uppslagsordet Köp av egna aktier i Rätt Bolagsrätt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%