Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Egna aktier treasury shares

I vilka fall ett aktiebolag får respektive inte får förvärva egna aktier samt vad som gäller vid ogiltiga förvärv av egna aktier behandlas i 19 kap. ABL. Enligt 19 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte teckna egna aktier.

Ett aktiebolag får endast i undantagsfall förvärva egna aktier. Dessa undantag innebär enligt 19 kap. 5 § ABL att ett aktiebolag får

  1. förvärva egna aktier för vilka ersättning inte ska betalas,
  2. förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar, om aktierna representerar en mindre andel av bolagets aktiekapital,
  3. lösa in egna aktier enligt 25 kap. 22 § ABL,
  4. på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran, och
  5. överta egna aktier enligt 4 kap. 50 § ABL första stycket.

Det aktiebolag som förvärvat egna aktier enligt 19 kap. 5 § ABL ska enligt 19 kap. 6 § ABL avyttra aktierna så snart det kan göras utan förlust (om inte aktierna dras in), dock senast tre år från förvärvet.

Enligt 19 kap. 15 § ABL får ett publikt aktiebolag inte förvärva egna aktier om innehavet efter förvärvet kommer att överstiga en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Om ett förvärv har skett i strid mot detta måste de förvärvade aktierna avyttras inom sex månader. Aktier som inte har avyttrats inom denna tid ska av bolaget förklaras ogiltiga.

Enligt 4 kap. 14 § ÅRL får inte egna aktier tas upp som tillgångar. Anskaffningsvärdet för sådana aktier ska därför minska fritt eget kapital. När aktierna avyttras ökas fritt eget kapital med försäljningssumman.

Löpande bokföring

Innehav av egna aktier bokförs till anskaffningsvärdet i debet på konto 2094 Egna aktier. Vid avyttring av de egna aktierna krediteras kontot med aktiernas anskaffningsvärde. Om erhållet belopp är större än anskaffningsvärdet krediteras konto 2091 Balanserad vinst eller förlust med vinsten. Om erhållet belopp är lägre än anskaffningsvärdet debiteras konto 2091 med förlusten.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering när det gäller egna aktier:

Innehavet av egna aktier ska enligt punkt 34 särredovisas antingen i rapporten över finansiell ställning eller i noterna, enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Enligt IAS 24 Upplysningar om närstående ska ett företag lämna upplysningar om när det återköper egna egetkapitalinstrument från närstående.

 

Aktiekapital

Aktier/andelar - försäljning

Aktier/andelar - inköp och innehav

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%