Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Enskild firma

 

En enskild firma drivs av en privatperson, s.k. fysisk person. Den som driver en enskild firma kallas för enskild näringsidkare och verksamheten benämns enskild näringsverksamhet. Alla som är bokföringsskyldiga bokföringsskyldighet enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning. De allra flesta enskilda firmor får avsluta sin löpande bokföring med ett förenklat årsbokslut. Om den enskilda firman upprättar ett årsbokslut ska BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas (K-årsbokslut) men om den enskilda firman upprättar en årsredovisning ska BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) tillämpas. BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag får inte tillämpas (K2).

K1-regler

Enskilda näringsidkare som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoomsättningen i företaget uppgår till högst 3 miljoner kr. Balans- och resultaträkningen ska ställas upp enligt uppställningsformen i BFNs vägledning till BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare.

Enskilda näringsidkare som har en nettoomsättning överstigande 3 miljoner kr eller som inte vill upprätta ett förenklat årsbokslut ska i stället upprätta årsbokslut enligt 6 kap. 4 § BFL och tillämpa de regler som avser årsbokslut.

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska bokföringen för en enskild firma bara gälla själva näringsverksamheten men ändå omfatta samtliga affärshändelser i den enskilda firman. Inga privata inkomster eller utgifter får tas med i bokföringen för firman. Om firmans bank- eller plusgirokonto använts vid betalningarna av privata inkomster och utgifter ska de bokföras som privata insättningar respektive som privata uttag.

Enskilda näringsidkare kan i princip endast inneha finansiella tillgångar i form av kassa och bankmedel i näringsverksamheten. Om en enskild näringsidkare förvärvar andra finansiella tillgångar, t.ex. aktier, utgör detta privata tillgångar och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren använder näringsverksamhetens medel för att finansiera ett sådant köp utgör detta ett privatuttag, privata uttag.

Enskilda firmor måste ha sin redovisning i svenska kronor, varken euro eller någon annan utländsk valuta är tillåten.

Näringsidkaren ska betala egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet och särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%