Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Entreprenad/entreprenaduppdrag construction contracts

Intäkter från entreprenaduppdrag, oavsett om dessa är till fast pris eller på löpande räkning, redovisas som huvudregel efter färdigställandegraden (sk. successiv vinstavräkning). Uppdrag till fast pris kan även redovisas enligt alternativregeln som innebär att upparbetade utgifter balanseras i posten Pågående arbeten för annans räkning till dess fakturering görs, den så kallade färdigställandemetoden.

K3-regler

Enligt punkt 23.10 är ett entreprenadavtal "ett särskilt framförhandlat avtal om ett uppdrag som avser produktion av ett objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är beroende av, varandra med avseende på utformning, teknik och funktion eller användning". Entreprenadavtal kan antingen ske till fast pris eller på löpande räkning, pågående uppdrag, pågående arbeten.

Ett företag som tillämpar K3 måste i sin koncernredovisning tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av entreprenadavtal.

K2-regler

Enligt punkt 6.8 anses ett entreprenaduppdrag föreligga "om det finns ett särskilt framförhandlat avtal som avser produktion av ett objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är beroende av, varandra med avseende på utformning, teknik och funktion eller användning". Avtal som gäller tillverkning av produkter som företaget normalt har i lager utgör enligt samma punkt inte något entreprenaduppdrag. Entreprenaduppdrag kan antingen ske till fast pris eller på löpande räkning, pågående uppdrag, pågående arbeten.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Punkt 5.8 har samma lydelse som enligt K2 ovan.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Enligt IFRS 15 uppfylls prestationsåtagande normalt över tid vid en bedömning av entreprenadavtal.

Enligt RFR 2 får uppdrag till fastpris som omfattas av 17 kap. 12 § IL i svenska juridiska personer redovisas senast när arbetet väsentligen är fullgjort. Innan arbetet är färdigställd klassificeras pågående arbeten för annans räkning avseende entreprenadavtal under rubriken Varulager m.m. och värderas enligt 4 kap. 9 § ÅRL, dvs. enligt lägsta värdets princip.

 

Färdigställandegrad

K-årsbokslut

Pågående uppdrag, pågående arbeten

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%