Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. När denna princip tillämpas, vilket är huvudregeln för fastprisuppdrag uppdrag till fast pris och den enda tillåtna principen för uppdrag på löpande räkning, kostnadsförs uppdragsutgifter löpande.

Vid fastprisuppdrag redovisas sedan en intäkt beräknad efter färdigställandegraden. Vid uppdrag på löpande räkning uppgår intäkten till arvode för utförda tjänster och använt material som företaget enligt avtal ska få betalt för värderat till försäljningspris.

Posten beräknas i normalfallet enligt följande:

Ej fakturerad men intjänad intäkt

- Erhållna förskott

= Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Löpande bokföring

Skuld för fakturerade men ej upparbetade uppdrag bokförs normalt på konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt (BAS 2021).

K3-regler

Upparbetade intäkter för vart och ett av företagets uppdrag ska enligt punkt 23.27 minskas med de belopp som fakturerats. En nettopost som är en tillgång får inte kvittas mot en nettopost som är en skuld om de inte avser samma uppdragsgivare och uppdragen är hänförliga till samma tidsperiod.

Generella bestämmelser om tjänste- och entreprenaduppdrag återfinns i punkterna 23.9-16. Redovisning av uppdrag på löpande räkning beskrivs i punkten 23.17 medan uppdrag till fastpris enligt huvudregeln beskrivs i punkterna 23.18-26.

Uppdrag till fastpris enligt fastställandemetoden (alternativregeln) är enbart tillåtet i juridisk person och beskrivs i punkterna 23.31-37.

K2-regler

Generella bestämmelser om tjänste- och entreprenaduppdrag återfinns i punkterna 6.8-6.12. Redovisning av uppdrag på löpande räkning beskrivs i punkten 6.13-14 medan uppdrag till fastpris beskrivs i punkterna 6.15-25.

Posten återfinns i uppställningsformen i punkt 4.7 under rubriken Kortfristiga skulder. BFN kommenterar posten enligt följande:

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelser om tjänste- och entreprenaduppdrag återfinns i kapitel 5 och överensstämmer med bestämmelserna i K2.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen redovisar enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och där sker redovisning vid en viss tidpunkt eller över tid.