Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Fartyg

 

Fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter benämns enligt 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009) för skepp, andra slags fartyg kallas för båt. Dessa fartyg eller skepp redovisades tidigare på konto 1270 Fartyg eller skepp. Värdeminskningen redovisades på konto 1279 Ackumulerade avskrivningar på fartyg eller skepp. I BAS återfinns inte dessa konton i kontotabellen längre, men konto 1270 är ledigt.

Angående de civilrättsliga reglerna för avskrivning på fartyg eller skepp som utgör anläggningstillgångar, avskrivning.

Enligt en rekommendation från Sveriges Redareförening bör inget fartyg ha en avskrivningsplan omfattande mer än tjugofem år. Om fartyget förvärvas i andra hand, genomgår väsentlig ombyggnad eller om andra särskilda skäl föreligger kan dock en förlängd avskrivningsplan accepteras. Fartygens rest- eller skrotvärde vid slutet av den beräknade livslängden ska fastställas individuellt och enligt försiktighetsprincipen. Varje rederi ska tydligt i årsredovisningen ange hur och på vilka grunder avskrivningar och restvärden fastställts.

Löpande bokföring

Företagets löpande utgifter för fartyg vilka utgör transportfordon/medel i verksamheten - och även vid hyra av fartyg för transportändamål - kan debiteras konto 5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader eller ett underkonto till detta konto eller, om företaget vill redovisa kostnaderna som direkta kostnader, ett konto i kontoklass 4.

K3-regler

Fartyg kan behöva särredovisas i balansräkningen varför en sådan post läggs till under Materiella anläggningstillgångar.

K2-regler

Enligt K2 är det inte tillåtet att lägga till en post, se punkt 3.5. Här kan företaget välja att ändra exempelvis posten Byggnader och mark om inte företaget äger några fastigheter, eller inkludera fartyg i posten Övriga materiella anläggningstillgång.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB är det inte tillåtet att lägga till en post. Här kan företaget välja att ändra exempelvis posten Byggnader och mark om inte företaget äger några fastigheter, eller inkludera fartyg i posten Övriga materiella anläggningstillgångar.

K4-regler

Se K3-regler ovan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%