Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Finansiell anläggningstillgång, uppskrivning

Bokslut

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar om har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet får, enligt 4 kap. 6 § ÅRL, skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

Ett aktiebolag får enligt 4 kap. 7 § ÅRL ta uppskrivningsfonden i anspråk för

  1. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,

  2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

Ett beslut att ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust i ett aktiebolag enligt punkt 2 ovan får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med uppskrivningsbelopp. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25-29 §§ ABL i tillämpliga delar.

Vid avskrivning enligt 4 kap. 4 § ÅRL eller nedskrivning enligt 4 kap. 5 § ÅRL eller vid avyttring eller utrangering av tillgången ska uppskrivningsfonden enligt 4 kap. 8 § ÅRL minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som svarar mot tillgången. En sådan minskningen av uppskrivningsfonden får göras enbart genom att

  1. fonden tas i anspråk enligt 4 kap. 7 § ÅRL,

  2. den del av uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt eget kapital, eller

  3. den del av uppskrivningsfonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapital.

Det är värt att notera att i en ekonomisk förening får inte uppskrivningsfonden användas för förlusttäckning.

K3-regler

BFN anger i kommentaren till 4 kap. 6 § ÅRL i kapitel 11 att kravet på bestående värde i 4 kap. 6 § ÅRL och de finansiella anläggningstillgångarnas karaktär gör att uppskrivning endast undantagsvis blir aktuell.

Uppskrivning beskrivs inte i kapitel 12 eftersom de finansiella tillgångarna klassificeras och värderas på annat sätt.

K2-regler

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som tillämpar K2 får enligt punkterna 11.24 och 11.25 inte skriva upp finansiella anläggningstillgångar trots att 4 kap. 6 § ÅRL ger viss möjlighet till det. Detsamma gäller enligt punkterna 19.19 och 19.20 andelar i ett koncernföretag eller ett gemensamt styrt företag som är anläggningstillgång eller andelar i ett intresseföretag.

K4-regler

Uppskrivning är inte tillåten enligt IFRS. Däremot finns tillgångar som löpande värderas till verkligt värde i IFRS 9 Finansiella instrument. Ett företag som tillämpar RFR 2 behöver inte tillämpa IFRS 9.

K-årsbokslut

Företag som upprättar årsbokslut får inte skriva upp sina anläggningstillgångar eftersom det enligt ÅRL enbart är aktiebolag och ekonomiska föreningar som får göra uppskrivning och dessa verksamhetsformer får inte tillämpa K Årsbokslut.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%