Innehåll

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon slags säkerhet för att lånet återbetalas.

Företagshypotek (som ersatt den tidigare benämningen företagsinteckningen) gäller i all lös egendom som ingår i näringsverksamheten - med undantag för kassa- och bankmedel eller finansiella instrument avsedda för allmän omsättning. Företagshypotek omfattar inte heller egendom som kan intecknas på annat sätt (t.ex. skepp och luftfartyg) eller egendom som varken kan utmätas eller ingå i en konkurs. Företagshypotek ger särskild förmånsrätt.

Bolagsverket är inskrivnings- och beskattningsmyndighet för företagsinteckningar/företagshypotek. Mer information kan hämtas på deras webbplatswww.bolagsverket.se.

Reglerna om stämpelskatt för företagshypotek finns i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Enligt denna stämpelskattelag ska stämpelskatt tas ut vid beviljande av ansökan om företagshypotek. Expeditionsavgifter och stämpelskatt i samband med företagshypotek bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster.

K-årsbokslut

För företaget som redovisar enligt K ÅB behöver inga uppgifter om ställda säkerheter lämnas i anslutning till årsbokslutet.

K1-regler

För företag som redovisar enligt K1 behöver inga uppgifter om ställda säkerheter lämnas i anslutning till det förenklade årsbokslutet.

Upplysningar

Företagshypotek bokförs inte, men om företaget har många ställda säkerheter kan det vara lämpligt att föra en förteckning över dessa. Upplysning om de ställda säkerheternas omfattning, art och form ska enligt 5 kap. 14 § ÅRL lämnas av alla företag i not i årsredovisningen. Om säkerheter ställts till förmån för koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag som företaget samäger ska det lämnas särskilda upplysningar om detta, se 5 kap. 16 § ÅRL. Större företag ska dessutom enligt 5 kap. 46 § ÅRL ange vilka poster i balansräkningen som säkerheterna avser. Dessutom ska större företag ange om säkerheten ställts till förmån för företaget självt eller för någon annan.