Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Företagshypotek

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon slags säkerhet för att lånet återbetalas.

Företagshypotek (som ersatt den tidigare benämningen företagsinteckningen) gäller i all lös egendom som ingår i näringsverksamheten - med undantag för kassa- och bankmedel eller finansiella instrument avsedda för allmän omsättning. Företagshypotek omfattar inte heller egendom som kan intecknas på annat sätt (t.ex. skepp och luftfartyg) eller egendom som varken kan utmätas eller ingå i en konkurs. Företagshypotek ger särskild förmånsrätt.

Bolagsverket är inskrivnings- och beskattningsmyndighet för företagsinteckningar/företagshypotek. Mer information kan hämtas på deras webbplatswww.bolagsverket.se.

Reglerna om stämpelskatt för företagshypotek finns i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Enligt denna stämpelskattelag ska stämpelskatt tas ut vid beviljande av ansökan om företagshypotek. Expeditionsavgifter och stämpelskatt i samband med företagshypotek bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster.

K-årsbokslut

För företaget som redovisar enligt K ÅB behöver inga uppgifter om ställda panter lämnas i anslutning till årsbokslutet.

K1-regler

För företag som redovisar enligt K1 behöver inga uppgifter om ställda säkerheter lämnas i anslutning till det förenklade årsbokslutet.

Upplysningar

Företagshypotek bokförs inte, men om företaget har många ställda säkerheter kan det vara lämpligt att föra en förteckning över dessa. Upplysning om de ställda säkerheternas omfattning, art och form ska enligt 5 kap. 14 § ÅRL lämnas av alla företag i not i årsredovisningen. Om säkerheter ställts till förmån för koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag som företaget samäger ska det lämnas särskilda upplysningar om detta, se 5 kap. 16 § ÅRL. Större företag ska dessutom enligt 5 kap. 46 § ÅRL ange vilka poster i balansräkningen som säkerheterna avser. Dessutom ska större företag ange om säkerheten ställts till förmån för företaget självt eller för någon annan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...