Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Företagsrekonstruktion

Se uppslagsordet Företagsrekonstruktion i Rätt Bolagsrätt.

Förhandsavtal

En bostadsrättsförening får enligt 5 kap. 1 § BRL ingå avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Ett sådant avtal benämns förhandsavtal och innebär att bostadsrättsföreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknas sig för lägenheten. Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt.

En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som tecknat förhandsavtalet och om Bolagsverket har lämnat tillstånd till föreningen att ta emot förskott, se 5 kap. 2 § BRL. Detta förskott får högst uppgå till den beräknade insatsen för bostadsrätten. Skulle föreningen tagit emot ett högre belopp har förhandtecknaren rätt att få tillbaka det överskjutande beloppet med tillägg för ränta enligt 2 § räntelagen (1975:635).

Förhandsavtalet ska enligt 5 kap. 3 § BRL upprättas skriftligt och inkludera

  • parternas namn

  • den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt

  • beräknad tidpunkt för upplåtelsen

  • de beräknade avgifterna för bostadsrätterna

  • belopp som lämnas som förskott (i förekommande fall).

För mer information om förhandsavtal, se 5 kap. BRL.