Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Försäkringsersättning - bilförsäkringar

 

Vid stöld eller skada på en av företagets försäkrade person- eller lastbilar utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk.

Enligt god redovisningssed utgör en skada på eller en förlust (skrotning, avyttring) av en materiell anläggningstillgång, erhållen ersättning (monetär eller icke-monetär) och ett därpå följande inköp eller återställande av en ersättningstillgång olika affärshändelser som därför ska bokföras var för sig.

För att undvika den direkta skatteeffekten av erhållen försäkringsersättning för inventarier - hit räknas även bilar vilka utgör anläggningstillgångar - som skadats genom brand eller annan olyckshändelse kan avsättning göras i redovisningen till en ersättningsfond för inventarier.

Löpande bokföring

Vid skada:

Nedskrivning av en skadad bil/del av bil bokförs normalt på konto 7730. En skada på en bil kostar t.ex. 10 000 kr plus moms 2 500 kr att åtgärda på en bilverkstad. Självrisken utgör t.ex. 1 000 kr. I praktiken går förfarandet till så att bilverkstaden skickar en faktura på självrisken 1 000 kr plus momsen 2 500 kr, dvs. på totalt 3 500 kr till företaget. Försäkringsbolaget får en faktura på skadan minus självrisken, dvs. på 9 000 kr.

I företagets bokföring debiteras självrisken på 1 000 kr på konto 6320 Självrisker vid skada. Momsen på 2 500 kr debiteras konto 2640 Ingående moms - men för avdragsrätt krävs enligt 8 kap. 16 § ML att bilen ägs/leasas/hyrs av företaget.

Om företaget inte har behov av särredovisning av olika slags bilkostnader kan i stället konto 5610 Personbilskostnader respektive konto 5620 Lastbilskostnader debiteras med självrisken.

Löpande bokföring

Vid förlust:

Nedskrivning av en skadad byggnad/del av byggnad bokförs normalt på konto 7720. Anskaffningsvärdet för t.ex. en helt förstörd eller stulen bil finns bokfört i debet på konto 1240 Bilar och andra transportmedel. De ackumulerade avskrivningarna har löpande bokförts i kredit på konto 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel.

Antingen får företaget vid förlusten av bilen kontant ersättning med avdrag för viss självrisk eller en likvärdig bil mot att företaget betalar en viss självrisk.

I det första fallet debiteras den faktiskt erhållna ersättningen från försäkringsbolaget det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, bilens anskaffningsvärde samt ackumulerade avskrivningar bokas bort från respektive konto 1240 och 1249. Nettobeloppet redovisas antingen på konto 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier eller 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

I det andra fallet överlämnar försäkringsbolaget i stället en likvärdig bil mot att företaget betalar en viss självrisk. Självriskbeloppet krediteras det likviditetskonto från vilket pengarna betalas. Det bokförda anskaffningsvärdet för den helt förstörda eller stulna bilen krediteras kontot konto 1240 Bilar och andra transportmedel. De ackumulerade avskrivningarna på bilen debiteras konto 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel). Mellanskillnaden, dvs. summan av det oavskrivna restvärdet på den gamla bilen och självriskbeloppet, utgör den nya bilens anskaffningsvärde och debiteras konto 1240 Bilar och andra transportmedel.

Bokslut

Beslutad, men per balansdagen ännu ej erhållen, försäkringsersättning betraktas i bokslutet som en kortfristig fordran. Bortbokningen av bilen ska göras senast i bokslutet, se ovan.

K3-regler

Företag ska bedöma när försäkringsersättningen ska tas upp som en tillgång enligt punkterna 2.12 och 2.18. Därmed behöver inte försäkringsbolagets beslut inte alltid inväntas.

K2-regler

Enligt punkt 6.26 intäktsredovisas en försäkringsersättning när en händelse har inträffat som omfattas av ett försäkringsavtal och försäkringsföretaget har att fatta beslut om ersättning. Om en skada har inträffat under räkenskapsåret och företaget får beslut om försäkringsersättning först året efter bokas försäkringen ändå in samma år som skadan eftersom beslutet från försäkringsbolaget ses som en händelse som undanröjer den osäkerhet som fanns på balansdagen.

När en tillgång betalas med en annan tillgång (bytestransaktion) utgörs anskaffningsvärdet enligt K2 av det verkliga värdet på den tillgång som lämnas i byte. När en tillgång betalas med försäkringsersättning är utgångspunkten vid beräkning av anskaffningsvärdet detsamma som vid en likvidtransaktion, om företaget får försäkringsersättningen i pengar eller liknande.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 5.26 intäktsredovisas försäkringsersättning när en händelse har inträffat som omfattas av ett försäkringsavtal och försäkringsföretaget har fattat beslut om ersättning. Om en skada har inträffat under räkenskapsåret och företaget får beslut om försäkringsersättning först året efter bokas försäkringen ändå in samma år som skadan eftersom beslutet från försäkringsbolaget ses som en händelse som undanröjer den osäkerhet som fanns på balansdagen.

K1-regler

Enligt K1 ska intäkter avseende försäkringsersättningar bokföras det år beslut fattas. Försäkringsersättningar som beslutats under räkenskapsåret men ännu inte utbetalats ska redovisas i posten Övriga fordringar i balansräkningen.

Se uppslagsordet Bilförsäkringar i Rätt Skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...