Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Försäkringsersättning - fastighetsförsäkringar

 

Om företagets byggnad eller markanläggning skadas eller förstörs genom brand eller annan olyckshändelse utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk.

Enligt god redovisningssed utgör en skada på eller en förlust (skrotning, avyttring) av en materiell anläggningstillgång, erhållen ersättning (monetär eller icke-monetär) och ett därpå följande inköp eller återställande av en ersättningstillgång olika affärshändelser som därför ska bokföras var för sig.

För att undvika den direkta skatteeffekten av erhållen försäkringsersättning kan avsättning göras i redovisningen till en ersättningsfond. Fonden måste skattemässigt användas för avskrivning på ersättningsanläggningen, annars återförs fonden till beskattning.

Löpande bokföring

Vid skadad fastighet:

Nedskrivning av skadad byggnad/del av byggnad bokförs normalt på konto 7720. En brand- och vattenskada kostar t.ex. 100 000 kr plus moms 25 000 kr att reparera. Självrisken utgör t.ex. 20 000 kr. I praktiken går förfarandet ofta till så att reparationsfirman skickar en faktura på självrisken 20 000 kr plus momsen 25 000 kr, dvs på totalt 45 000 kr till företaget. Försäkringsbolaget får en faktura på skadan minus självrisken, dvs på 80 000 kr.

I företagets bokföring debiteras självrisken på 1 000 kr på konto 6320 Självrisker vid skada. Momsen på 25 000 kr debiteras konto 2640 Ingående moms. Mindre reparationer som inte ersätts av försäkringen kostnadsförs direkt genom att konto 5170 Reparation och underhåll av fastighet debiteras.

Vid helt förstörd fastighet:

Anskaffningsvärdet för en helt förstörd byggnad bokfördes vid köpet eller uppförandet i debet på konto 1110 Byggnader, för markanläggningar i debet på konto 1150 Markanläggningar. De ackumulerade avskrivningarna har bokförts löpande i kredit på motsvarande konto 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader, för markanläggningar i kredit på konto 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar.

Bokslut

Beräknad försäkringsersättning ska beaktas i bokslutet och redovisas som en interimsfordran. Den upplupna försäkringsintäkten krediteras konto 3994 Försäkringsersättningar och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att bokföringen görs tvärtom. Beslutad försäkringsersättning redovisas som en övriga kortfristig fordran.

K3-regler

Se försäkringsersättning - bilförsäkringar.

K2-regler

Se försäkringsersättning - bilförsäkringar.

K-årsbokslut

Se försäkringsersättning - bilförsäkringar.

K1-regler

Se försäkringsersättning - bilförsäkringar.

Se uppslagsordet Fastighetsförsäkringar i Rätt Skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...