Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Försäljning

 

Ett företags försäljningsinkomster kan avse både försäljning av varor och tjänster, försäljning av tillgångar och försäljning av verksamheten. Försäljning av varor och tjänster i företagets normala verksamhet redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen.

Löpande bokföring

Intäkter som ingår i posten Nettoomsättning bokförs normalt i kontogrupperna 30-37.

K3-regler

Företag som redovisar enligt K3 ska tillämpa kapitel 23 Intäkter när det gäller försäljningsintäkter. Enligt punkt 23.8 ska ett företag redovisa en intäkt från försäljning när kriterierna i punkt 2.18 är uppfyllda: Det innebär att en intäkt endast får redovisas om de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

K2-regler

Företag som redovisar enligt K2 ska tillämpa kapitel 6 Rörelseintäkter. Enligt detta kapitel gäller att inkomsten från ett företags försäljning av varor ska redovisas som en intäkt om de risker och förmåner som är förknippade med att äga varan senast på balansdagen har överförts till köparen eller om endast ringa sådana återstår att överföra.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som redovisar enligt K-ÅB ska tillämpa kapitel 5 Rörelseintäkter. Enligt detta kapitel gäller att inkomsten från ett företags försäljning av varor ska redovisas som en intäkt om de risker och förmåner som är förknippade med att äga varan senast på balansdagen har överförts till köparen eller om endast ringa sådana återstår att överföra.

K4-regler

Företag som redovisar enligt IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Moderföretaget tillämpar och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Intäkter enligt IFRS 15 fastställs genom följande fem steg:

  1. Identifiera avtal med kunder

  2. Identifiera avtalets olika prestationsåtaganden

  3. Fastställa transaktionspriset

  4. Fördela transaktionspriset på olika prestationsåtaganden

  5. Redovisa intäkten när företaget uppfyller prestationsåtaganden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%