Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Försäljning sale

Ett företags försäljningsinkomster kan avse både försäljning av varor och tjänster, försäljning av tillgångar och försäljning av verksamheten. Försäljning av varor och tjänster i företagets normala verksamhet redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen.

Löpande bokföring

Intäkter som ingår i posten Nettoomsättning bokförs normalt i kontogrupperna 30-37.

K3-regler

Företag som redovisar enligt K3 ska tillämpa kapitel 23 Intäkter när det gäller försäljningsintäkter. Enligt punkt 23.8 ska ett företag redovisa en intäkt från försäljning när kriterierna i punkt 2.18 är uppfyllda: Det innebär att en intäkt endast får redovisas om de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

K2-regler

Företag som redovisar enligt K2 ska tillämpa kapitel 6 Rörelseintäkter. Enligt detta kapitel gäller att inkomsten från ett företags försäljning av varor ska redovisas som en intäkt om de risker och förmåner som är förknippade med att äga varan senast på balansdagen har överförts till köparen eller om endast ringa sådana återstår att överföra.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som redovisar enligt K-ÅB ska tillämpa kapitel 5 Rörelseintäkter. Enligt detta kapitel gäller att inkomsten från ett företags försäljning av varor ska redovisas som en intäkt om de risker och förmåner som är förknippade med att äga varan senast på balansdagen har överförts till köparen eller om endast ringa sådana återstår att överföra.

K4-regler

Företag som redovisar enligt IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Moderföretaget tillämpar och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Intäkter enligt IFRS 15 fastställs genom följande fem steg:

  1. Identifiera avtal med kunder
  2. Identifiera avtalets olika prestationsåtaganden
  3. Fastställa transaktionspriset
  4. Fördela transaktionspriset på olika prestationsåtaganden
  5. Redovisa intäkten när företaget uppfyller prestationsåtaganden.

 

Aktier/andelar - försäljning

Arvoden

Avistaköp eller avistaförsäljning

Bilar och andra transportmedel - försäljning

Distansförsäljning

Faktura, försäljning

Fastigheter - försäljning

Försäljning

Försäljningsfaktura

Försäljningskostnader

Gemensam verifikation - kontantförsäljning

Grand total försäljning

Hemförsäljningsavtal

Inkasso

Kassaregister - registrering av försäljning etc,

Kataloger, prislistor, program

Kontantförsäljning

Kontokortsförsäljning

Kreditfaktura vid försäljning

Kreditförsäljning

Kreditupplysning

K-årsbokslut

Maskiner och inventarier - försäljning

Nettoförsäljningsvärde

Obligationer - försäljning

Provisioner

Utfört arbete

Varuförsäljning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%