Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Förvaltningsberättelse

 

Till årsredovisningen hör även en förvaltningsberättelse som ibland i framför allt ideella föreningar kompletteras med en så kallad verksamhetsberättelse. Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska förvaltningsberättelsen innehålla en ”rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat”.

När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

Upplysning ska enligt 6 kap. 1 § ÅRL även lämnas om:

 1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,

 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret,

 3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför (större företag),

 4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling (större företag),

 5. företagets filialer i utlandet (större företag),

 6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna,

 7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,

 8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och

 9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska det även lämnas följande upplysningar om användningen av finansiella instrument:

 1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning och, för varje viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, tillämpade principer för säkring, och

 2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.

När det gäller förvaltningsberättelsen krävs det inte längre att den innehåller upplysningar om väsentliga händelser som har inträffat efter räkenskapsårets slut. Upplysning om detta ska lämnas i not, se 5 kap. 22 § ÅRL. Upplysningar om förändringar i eget kapital ska enligt 6 kap. 2 § ÅRL redovisas i förvaltningsberättelsen om detta inte görs i en egen räkning (ej K2) som enligt K3 punkt 3.10 placeras direkt efter balansräkningen.

Förvaltningsberättelsen ska enligt 6 kap. 1 § ÅRL i större företag även innehålla information om verksamhetens miljöpåverkan och företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken måste lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Många företag, t.ex. kemi-, skogs- och verkstadsföretag, lämnar dessutom en särskild miljöbilaga till sin årsredovisning med detaljerad miljöinformation om alltifrån utsläppssiffror till olika typer av miljöinvesteringar. Till revisorns uppgifter hör även att granska företagets miljöredovisning. Läs även om hållbarhetsredovisning.

Förvaltningsberättelsen ska även i större företag innehålla andra hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av verksamheten, inklusive upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Läs även om bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsupplysningar.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar ska förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. 2 § ÅRL även innehålla ett förslag till disposition vad beträffar bolagets eller föreningens vinst, s.k. vinstdisposition, eller förlust.

Ekonomiska föreningar ska enligt 6 kap. 3 § ÅRL i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om

 1. väsentliga förändringar i medlemsantalet,

 2. summorna av belopp som ska betalas ut under nästa räkenskapsår enligt 10 kap. 11 och 16 §§ LEF (gäller även lösenbelopp för en medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar),

 3. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och

 4. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och ska lösas in under de nästföljande två räkenskapsåren.

Stiftelser ska enligt 6 kap. 4 § ÅRL i förvaltningsberättelsen även lämna uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

K3-regler

I punkt 3.7 förtydligas och utökas ÅRLs krav på en förvaltningsberättelse enligt följande:

 • verksamhetens art och inriktning,

 • viktiga förändringar i verksamheten,

 • viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,

 • speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget,

 • ägare som innehar mer än 10 % av rösterna,

 • komplementär i kommanditbolag, och

 • väsentliga förändringar i ägarstrukturen.

Om företaget inte längre tillämpar fortlevnadsprincipen i 2 kap. 4 § ÅRL ska detta enligt punkt 3.8 framgå av förvaltningsberättelsen.

Upplysningarna om forsknings- och utvecklingsarbetet ska enligt punkt 3.9 bestå av en översiktlig beskrivning av företagets forsknings- och utvecklingspolicy, inriktning och resursinsatser samt uppgift om verksamhetens andel av de totala rörelsekostnaderna och förändringar under räkenskapsåret, om forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs i mer än ringa omfattning.

Om företaget under året har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. ABL eller är skyldigt att upprätta en sådan ska enligt punkt 3.11 detta framgå av förvaltningsberättelsen.

Ett större företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska enligt punkt 3.12 i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om:

 1. att sådan verksamhet bedrivs,

 2. vilken verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig,

 3. tillstånd eller godkänd anmälan ännu inte finns och anledning till det, samt

 4. hur beroende företaget är av den tillstånds- respektive anmälningspliktiga verksamheten.

Ett större företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska enligt punkt 3.13 lämna upplysning om

 1. påverkan på miljön, i huvudsak om det sker genom utsläpp i luft, vatten eller mark eller genom avfall eller buller, och

 2. tillstånd som är väsentliga för att företaget behöver förnyas eller revideras det kommande räkenskapsåret och anledningen till det.

K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 4.2 upprätta en förvaltningsberättelse med de rubriker och underrubriker som anges i de särskilda regler för den företagsform som företaget tillhör.

Enligt 2 kap. 5 § ÅRL ska årsredovisningen bland annat innehålla uppgift om företagets säte. Denna uppgift ska enligt punkt 5.2 lämnas i förvaltningsberättelsen.

Med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § ÅRL avses enligt punkt 5.3

 1. faktiskt bedriven verksamhet,

 2. byte av företagsnamn, och

 3. speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar avses med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § ÅRL även det förhållandet att bolaget är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), se punkterna 5.6 och 5.9.

I ett aktiebolag avses med sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat under räkenskapsåret enligt 6 kap. 1 § ÅRL även den omständigheten att bolaget har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det, se punkt 5.7.

Specifikationen av förändringar i eget kapital lämnas i förvaltningsberättelsen enligt en kommentar i kapital 5. Ändringar i beloppen i alla poster i det egna kapitalet ska specificeras

Det förslag till dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust som ska lämnas enligt 6 kap. 2 § ÅRL ska enligt punkt 5.8 avse summan av posterna under fritt eget kapital, dvs Överkursfond, Balanserat resultat och Årets resultat. Motsvarande förslag avseende ekonomiska föreningar ska enligt punkt 5.10 avse Balanserat resultat och Årets resultat.

Den upplysning om förändringar i medlemsantalet som ska lämnas ekonomiska föreningar enligt 6 kap. 3 § ska enligt punkt 5.11 omfatta uppgift om

 1. antalet medlemmar vid räkenskapsårets början,

 2. antalet tillkommande medlemmar under räkenskapsåret,

 3. antalet avgående medlemmar under räkenskapsåret, och

 4. antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut.

Den upplysning som ska lämnas enligt 6 kap. 3 § ÅRL om den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför ska enligt punkt 5.12 omfatta samma uppgift om den rätt till utdelning som förteckningen enligt 11 kap. 10 § LEF ska innehålla.

I stiftelser avses enligt punkt 5.13 med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av stiftelsens verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § ÅRL även de förhållanden att

 1. stiftelsens förmögenhet samförvaltas med andra stiftelsers förmögenhet, och

 2. stiftelsen är förvaltare av andra stiftelser med ändamål att främja den förvaltande stiftelsens verksamhet (här ska antalet förvaltade stiftelser och deras totala egna kapital anges).

I ideella föreningar avses med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § ÅRL enligt punkt 5.15 även att föreningen är förvaltare av stiftelser med ändamål att främja föreningens verksamhet. I en sådan upplysning ska antalet förvaltade stiftelser och deras totala egna kapital anges.

En ideell förening ska enligt punkt 5.16 i förvaltningsberättelsen lämna uppgift om hur föreningens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

För mer specifik information om flerårsöversikt, se flerårsöversikt.

Enligt punkt 4.9 ska förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag upprättas med följande rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik

Här anges

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

företagets säte, vilken verksamhet bolaget bedriver, om bolaget bytt företagsnamn och andra förhållanden som särskilt berör företaget

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Egna aktier

upplysningar enligt 6 kap. 1 § ÅRL andra stycket 6-9 om bolaget förvärvat egna aktier enligt 19 kap. 5 § ABL

Flerårsöversikt

en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat

Förändringar i eget kapital

upplysningar enligt 6 kap. 2 § andra stycket ÅRL om förändringar i eget kapital jämfört med föregående år

Resultatdisposition

styrelsens och verkställande direktörens förslag till hur fritt eget kapital ska disponeras

Förvaltningsberättelsen för ekonomiska föreningar ska enligt punkt 4.13 upprättas med följande rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik

Här anges

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

föreningens säte, vilken verksamhet föreningen bedriver, om föreningen bytt bolagsnamn och andra förhållanden som särskilt berör föreningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Medlemsinformation

förändringar i medlemsantalet och insatsbelopp som ska återbetalas.

Förlagsinsatser

den rätt till utdelning som förlagsinsatser medför och förlagsinsatser som ska återbetalas.

Flerårsöversikt

en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat.

Förändringar i eget kapital

upplysningar enligt 6 kap. 2 § st. 2 ÅRL om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Resultatdisposition

styrelsens och verkställande direktörens förslag till hur fritt eget kapital ska disponeras.

Förvaltningsberättelsen för handelsbolag ska enligt punkt 4.17 upprättas med följande rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik

Här anges

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

bolagets säte, vilken verksamhet bolaget bedriver, om bolaget bytt företagsnamn och andra förhållanden som särskilt berör bolaget.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt

en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för stiftelser ska enligt punkt 4.20 upprättas med följande rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik

Här anges

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

stiftelsens säte, vilken verksamhet stiftelsen bedriver, om stiftelsen bytt företagsnamn och andra förhållanden som särskilt berör stiftelsen

Främjande av ändamålet

uppgift enligt 6 kap. 4 § årsredovis-ningslagen (1995:1554) om stiftelsens ändamål enligt stiftelseförordnandet och på vilket sätt ändamålen har främjats under räkenskapsåret

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt

en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för ideella föreningar ska enligt punkt 4.28 upprättas med följande rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik

Här anges

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

föreningens säte, vilken verksamhet föreningen bedriver, om föreningen bytt företagsnamn och andra förhållanden som särskilt berör föreningen

Främjande av ändamålet

uppgift om föreningens ändamål och hur ändamålen har främjats under räkenskapsåret.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt

en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för samfällighetsföreningar ska enligt punkt 4.34 upprättas med följande rubriker och underrubriker:

Rubrik/underrubrik

Här anges

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

föreningens säte, vilken verksamhet föreningen bedriver, om föreningen bytt företagsnamn och andra förhållanden som särskilt berör föreningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Flerårsöversikt

en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för filialer ska enligt punkt 4.37 upprättas med följande rubriker och underrubriker:

Post/summeringsrad

Här redovisas

Filialens kapital vid räken-skapsårets början

filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början.

Insättningar eller uttag under året

summan av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget.

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Filialens kapital vid räkenskapsårets slut

filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut.

K4-regler

I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. 1 a § ÅRL även innehålla

 1. de senast beslutade riktlinjerna avseende ersättning till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag (se 8 kap. 51 § ABL), och

 2. i förekommande fall, styrelsens förslag till nya riktlinjer.

Information enligt punkt 1 ovan får lämnas i anslutning till uppgifter som lämnas om löner och ersättningar m.m. enligt 5 kap. 40 eller 41 § ÅRL. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där informationen har lämnats.

I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska det enligt 6 kap. 2 a § ÅRL i förvaltningsberättelsen även lämnas upplysningar om

 1. det totala antalet aktier i bolaget, antalet aktier av olika slag och, för varje aktieslag, vilka rättigheter aktierna ger i bolaget,

 2. begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av bestämmelse i lag eller bolagsordning,

 3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

 4. anställdas aktieinnehav i bolaget genom pensionsstiftelser eller liknande, om rösträtten för dessa aktier inte kan utövas direkt av de anställda,

 5. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,

 6. av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna,

 7. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

 8. av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget skall ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

 9. väsentliga avtal som bolaget är part i och som får verkan eller ändras eller upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett offentligt uppköpserbjudande,

 10. 10. effekter av avtal som avses i punkt 9, dock inte när avtalen är av sådan art att ett offentliggörande sannolikt skulle skada bolaget allvarligt och bolaget inte uttryckligen är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter på grund av andra rättsliga krav, och

 11. 11. sådana avtal mellan bolaget och styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget.

Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska enligt 6 kap. 6 § ÅRL innehålla en bolagsstyrningsrapport, om inte bolaget har valt att med stöd av 8 § i stället upprätta en bolagsstyrningsrapport som är skild från årsredovisningen. Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om

 1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver de principer som följer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa finns tillgängliga,

 2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,

 3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

 4. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,

 5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

 6. bolagsstämmans bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

 7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,

 8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning, och

 9. den mångfaldspolicy som, såvida bolaget uppfyller mer än ett av villkoren i 10 § första stycket 1-3, tillämpas i fråga om styrelsen samt målet med policyn, hur policyn har tillämpats under räkenskapsåret och resultatet av den.

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för detta anges, se 6 kap. 6 § ÅRL. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta. Om ett bolag som avses i punkten 9 ovan inte tillämpar någon mångfaldspolicy, ska skälen för detta anges.

Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier upptagna till handel på en reglerad marknad behöver enligt 6 kap. 7 § ÅRL inte i bolagsstyrningsrapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1 och 7-9 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets aktier handlas på en MTF-plattform enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I stället för att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. 6 § ÅRL får bolaget enligt 6 kap. 8 § ÅRL välja att upprätta rapporten som en från årsredovisningen skild handling. Rapporten ska även i ett sådant fall ha det innehåll som framgår av 6 och 7 §§ (se ovan). Den ska överlämnas till bolagets revisor inom samma tid som årsredovisningen.

Om bolaget har valt att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en från årsredovisningen skild handling och sådana upplysningar som avses i punkterna 3-6 ovan ingår i förvaltningsberättelsen, behöver dessa upplysningar inte lämnas i rapporten. Om upplysningarna inte tas med i bolagsstyrningsrapporten, ska denna i stället innehålla en uppgift om den plats i förvaltningsberättelsen där upplysningarna lämnas.

Om bolaget har valt att upprätta en bolagsstyrningsrapport enligt 6 kap. 8 § ÅRL ska detta anges i förvaltningsberättelsen. Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift, ska enligt 6 kap. 9 § ÅRL bolagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en sådan rapport som avses där har upprättats eller inte.

När det gäller sådana upplysningar som avses i punkterna 2-6 ovan ska yttrandet vidare innehålla ett uttalande om huruvida upplysningarna är förenliga med årsredovisningen och i överensstämmelse med ÅRL. Har det i rapporten tagits med sådana upplysningar som avses i 7 kap. 31 § andra stycket ÅRL, ska yttrandet även innehålla ett uttalande om huruvida dessa upplysningar är förenliga med koncernredovisningen och i överensstämmelse med ÅRL.

Om upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn enligt 6 kap. 9 § ÅRL ange detta och peka på vilka slags fel det rör sig om. Revisorns yttrande ska lämnas till bolagets styrelse inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till bolagsstyrningsrapporten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%