Innehåll

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring, se K3 punkt 16.2 och IAS 40 punkt 5. Exempel på detta är bostadshyreshus som inte används i den egna rörelsen, eller mark som förvärvats i värdestegringssyfte.

K3-regler

Förvaltningsfastigheter värderas som övriga materiella anläggningstillgång enligt kapitel 17, dvs. till anskaffningsvärde minskat med av- och nedskrivningar och med tillägg för uppskrivningar.

Ett större företag ska bland annat upplysa om det verkliga värdet på sina förvaltningsfastigheter på aggregerad nivå i not i årsredovisningen, se punkt 16.4.

K4-regler

Förvaltningsfastigheter värderas vid förvärvet till anskaffningsvärdet. Transaktionskostnader ska inräknas i anskaffningsvärdet, se IAS 40 punkt 20.

Därefter får ett företag i sin koncernredovisning redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller till anskaffningsvärde, se IAS 40 punkt 30. Valet gäller samtliga förvaltningsfastigheter. Om värdering görs till verkligt värde ska värdeförändringen ska redovisas i resultaträkningen.