Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Franchising

 

Franchising innebär att ett företag (franchisegivaren) knyter andra företag (franchisetagare) till sig för återförsäljning eller tillverkning av varor och tjänster. Franchisegivaren ger dessa företag rätt att använda ett namn, ett varumärke, ett produktsortiment och/eller en affärsidé. Franchisetagaren kan vid starten få hjälp med utbildning, butiksinredning, annonsering etc. och därefter service under kontraktstiden såsom centraliserade inköp och bokföring. Denne äger och driver sitt eget företag men förbinder sig att gentemot kundkretsen uppträda på ett enhetligt sätt när det gäller t.ex. reklam, sortiment, kvalitet, service etc. Mer information kan hämtas på franchiseföreningens webbplats www.franchise.se.

Löpande bokföring

Hos franchisetagaren:

För de olika tjänsterna betalar franchisetagaren normalt dels en fast inträdesavgift, s.k. entréavgift, dels en löpande avgift. Entréavgifter vid franchising utgör en förvärvad immateriell anläggningstillgång som normalt aktiveras och skrivas av på 3-5 år beroende på kontraktsperiodens längd och möjligheter till förlängning. Aktiveringen sker genom att konto 1020 Koncessioner debiteras. Löpande franchiseavgifter debiteras vanligtvis konto 6055 Franchisekostnader.

Hos franchisegivaren:

Erhållna entré-/franchiseavgifter intäktsredovisas omedelbart (entréavgifter) respektive löpande (löpande avgifter) krediteras ett konto i kontoklass 3.

Bokslut

Hos franchisetagaren:

Angående hur värdet på franchiserättigheten ska värderas och tas upp i balansräkningen. Avskrivning görs över den avtalade tiden. Periodisering görs på samma sätt som hos franchisegivaren.

Hos franchisegivaren:

Eftersom de erhållna franchiseavgifterna normalt beräknas i procent av en tidigare periods omsättning (eller bruttovinst) måste normalt periodisering ske i bokslutet. Per balansdagen upplupna franchiseintäkter redovisas som en interimsfordran. Ett konto i kontoklass 3 krediteras och konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter debiteras med det beräknade beloppet. Återföringen i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 och är franchisetagare ska, avseende entréavgifter, tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill. En entréavgift är en identifierbar immateriell tillgång enligt kapitel 18 om den uppkommer ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter och förpliktelser. Avseende nyttjandeperiod se punkt 18.18.

Företag som är franchisegivare ska tillämpa kapitel 23 avseende intäkter.

K2-regler

Företag som är franchisetagare ska redovisa entréavgifter som en tillgång enligt punkt 9.2 eftersom det finns en äganderätt.

Inträdesavgift intäksredovisas enligt punkt 6.26 hos franchisegivaren vid avtalets tecknande. De löpande avgifterna intäktsredovisas löpande i takt med försäljning eller användning.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som är franchisetagare ska redovisa entréavgifter som en tillgång enligt punkt 8.2 eftersom det finns en äganderätt.

Inträdesavgift intäktsredovisas enligt punkt 5.26 hos franchisegivaren vid avtalets tecknande. De löpande avgifterna intäktsredovisas löpande i takt med försäljning eller användning.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen och är franchisetagare ska tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar. Moderföretaget tillämpar och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer avseende entréavgifter.

Företag som är franchisegivare ska tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

K1-regler

Enligt K1 för såväl enskilda näringsidkare som ideella föreningar och registrerade trossamfund punkt 6.2 ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att den kommer att ge föreningen ekonomiska fördelar och den har ett bestående värde.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%