Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Fusion

 

En fusion innebär att två företag går samman. Enligt 23 kap. 1 § ABL kan två eller flera aktiebolag gå samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation. En förutsättning för att en fusion ska få ske är att det överlåtande och de övertagande bolagen har samma redovisningsvaluta. Reglerna kring fusion finns i 23 kap. i ABL.

Enligt 23 kap. 1 § ABL kan fusionen ske på två sätt:

  1. Genom absorption, dvs. mellan det övertagande bolaget på ena sidan och ett eller flera överlåtande bolag på den andra.

  2. Genom kombination, dvs. mellan två eller flera överlåtande bolag genom att de bildar ett nytt, övertagande bolag.

I samband med fissionen ska en ersättning lämnas till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Hur detta ska ske regleras i 23 kap. 2 § ABL:

En fusion får enligt 23 kap. 4 § ABL ske även om överlåtande bolag har gått i likvidation under förutsättning att skiftet av bolagets tillgångar inte har påbörjats.

Regler om fusioner återfinns även i 16 kap. LEF.

För redovisning av fusioner, se BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion, BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag och RedR 9 Redovisning av nedströmsfusioner.

BFN publicerade 2019-06-19 ett utkast till ny vägledning om fusion. Det allmänna rådet föreslås gälla på fusioner med fusionsdag från och med 2020-12-31.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%