Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Goodwill goodwill

Goodwill definieras i punkt 19.13 i K3 som den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är högre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar.

Goodwill, eller övervärde, uppkommer i samband med företagsförvärv när en del av köpeskillingen inte kan hänföras till någon specifik tillgång. Ett företags övervärde i form av anställdas unika kompetens, viktiga kundkontakter, bra geografiskt affärsläge etc. hamnar på grund av redovisningslagstiftningen under posten Goodwill i balansräkningen. Vid köp av företag/rörelse får skillnaden mellan den betalda ersättningen och det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (s.k. affärsvärde eller inkråmsgoodwill) enligt 4 kap. 2 § ÅRL tas upp som anläggningstillgång (kallad goodwill) i balansräkningen.

Internt upparbetad goodwill får inte enligt svensk rätt eller IFRS tas upp som en tillgång i ett företag.

Det finns både (positiv) goodwill och negativ goodwill. Då (positiv) goodwill utgörs av den skillnad som uppstår om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar så utgörs negativ goodwill av den skillnad som uppstår om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är lägre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Goodwill klassificeras, tillsammans med patent och hyresrätt, som immateriella anläggningstillgångar. Förvärvad goodwill ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av enligt samma regler som för övriga immateriella anläggningstillgångar, dvs. över nyttjandeperioden. Om nyttjandeperioden inte kan fastställas med en rimlig grad av säkerhet ska nyttjandeperioden enligt samma paragraf anses vara 5 år.

Nedskrivning av goodwill får aldrig återföras enligt 4 kap. 5 § ÅRL.

Löpande bokföring

Anskaffningsvärdet för förvärvad goodwill, debiteras konto 1070 Goodwill.

Bokslut

Då goodwill är en post som är svår att bestämma ett värde på ska företaget årligen bedöma om det föreligger en indikation på nedskrivningsbehov för posten. Om det finns en sådan indikation ska nedskrivningsprövning göras. Tillgången ska skrivas av och avseende avskrivning på goodwill, se avskrivning, och angående nedskrivningar, se nedskrivning, allmänt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska vid bestämmandet av hur stort belopp goodwill utgör tillämpa kapitel 19 Rörelseförvärv och goodwill. Avskrivningar på goodwill ska göras enligt punkt 19.14 (enligt punkterna 18.18-18.23). Vid nedskrivning av goodwill ska kapitel 27 Nedskrivningar tillämpas.

K2-regler

K2 innehåller inga särskilda bestämmelser om hur inkråmsgoodwill bestäms. Vid ett s.k. inkråmsförvärv bör vedertagen praxis tillämpas som den tar sig uttryck i normeringen. Detta innebär att när beloppet för goodwill fastställs så ska köpeskillingen minskas med det verkliga värdet på de förvärvade tillgångarna. Övertas vid förvärvet även skulder i den förvärvade rörelsen så är det nettot mellan tillgångar och skulder som ska jämföras med köpeskillingen.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

K ÅB innehåller inga särskilda bestämmelser om hur inkråmsgoodwill bestäms.

K4-regler

Företag som tillämpar i koncernredovisningen IFRS ska tillämpa IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt punkt 48 i IAS 38 får inte internt upparbetad goodwill redovisas som tillgång i rapporten över finansiell ställning. Till skillnad från ÅRL:s regler om att goodwill ska skrivas av anses goodwill vara en tillgång med en obestämbar nyttjandeperiod inom IFRS. Detta innebär att posten vid varje rapporteringstillfälle ska nedskrivningsprövas. Däremot ska goodwill i juridisk person skrivas av enligt RFR 2.

K1-regler

Enligt K1 punkt 6.2 ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om den har ett bestående värde och det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar ska enligt punkt 6.3 värderas på samma sätt som maskiner och inventarier. Detta gäller såväl enskilda näringsidkare som ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Upplysningar

Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det enligt 5 kap. 9 § ÅRL lämna upplysningar om tillämpad avskrivningsperiod och skälen för denna.

Förändringen av det redovisade värde för goodwill ska, precis som andra anläggningstillgångar, specificeras i not enligt 5 kap. 3 § ÅRL (samtliga företag) och 5 kap. 25 § ÅRL (större företag).

 

Avskrivning

Immateriell tillgång

K-årsbokslut

Nedskrivning, allmänt

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%