Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

IAS

IAS är en förkortning av International Accounting Standards. Redovisningsstandarder som benämns IAS med ett nummer (exempelvis IAS 1 Utformning av finansiella rapporter) gavs från början ut av IASC (International Accounting Standards Council) och har sedan tagits över av IASB (International Accounting Standards Board). IAS och IFRS benämns tillsammans IFRS eller IFRS-regelverket.

Idag (juni 2019) finns följande standarder i form av IAS:

IAS 1Utformning av finansiella rapporter
IAS 2Varulager
IAS 7Rapport över kassaflöden
IAS 8Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel
IAS 10Händelser efter balansdagen
IAS 12Inkomstskatter
IAS 16Materiella anläggningstillgångar
IAS 17Leasingavtal (ersätts av IFRS 16 2019)
IAS 19Ersättningar till anställda
IAS 20Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd
IAS 21Effekterna av ändrade valutakurser
IAS 23Låneutgifter
IAS 24Upplysningar om närstående
IAS 26Redovisning av pensionsstiftelser
IAS 27Separata finansiella rapporter
IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures
IAS 29Finansiell rapportering i höginflationsländer
IAS 32Finansiella instrument: Klassificering
IAS 33Resultat per aktie
IAS 34Delårsrapportering
IAS 36Nedskrivningar
IAS 37Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
IAS 38Immateriella tillgångar
IAS 40Förvaltningsfastigheter
IAS 41Jord- och skogsbruk

 

IASB

IFRS

IFRS-företag

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%