Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

IFRS

En förkortning av International Financial Reporting Standards. Redovisningsstandarder som benämns IFRS med ett nummer (exempelvis IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas) ges ut IASB. IAS och IFRS benämns tillsammans IFRS eller IFRS-regelverket.

Idag (december 2021) finns följande standarder i form av IFRS som gäller för räkenskapsåret 2019 och framåt:

IFRS 1

Första gången IFRS tillämpas

IFRS 2

Aktierelaterade ersättningar

IFRS 3

Rörelseförvärv

IFRS 4

Försäkringsavtal

IFRS 5

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

IFRS 6

Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar

IFRS 7

Finansiella instrument: Upplysningar

IFRS 8

Rörelsesegment

IFRS 9

Finansiella instrument

IFRS 10

Koncernredovisning

IFRS 11

Samarbetsarrangemang

IFRS 12

Upplysningar om andelar i andra företag

IFRS 13

Värdering till verkligt värde

IFRS 15

Intäkter från avtal med kunder

IFRS 16

Leasingavtal