Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Inkomst

 

En inkomst uppstår enligt K3 kapitel 23 och K2 kapitel 6 när ett företag säljer en vara eller tjänst och uppgår till den ersättning som företaget ska få av köparen. Enligt IFRS 15 sker ett uppfyllande av ett prestationsåtagande. Inkomsten framgår vanligtvis av en faktura, tömningskvitto från kassaregister eller avtal.

De totala inkomsterna vid årets slut periodiseras och framgår av posten Nettoomsättning i resultaträkningen.

Löpande bokföring

Inkomster som ska ingå i posten Nettoomsättning redovisas i kontoklass 3. Om inkomsterna ska redovisas i posten Övriga rörelseintäkter konteras de på ett konto i kontogrupp 39.

Finansiella inkomster konteras i kontogrupperna 80-83.

K2-regler

En inkomst enligt punkt 6.2 är det som ett företag tar emot eller kommer att ta emot för egen räkning till följd av en transaktion och som ökar företagets eget kapital. Tillskott eller insättning från företagets ägare är inte en inkomst.

Företaget ska redovisa varje transaktion för sig. En transaktion ska dock redovisas i delar om det är nödvändigt för att rätt återge den ekonomiska innebörden.

En erhållen gåva i form av en tjänst är enligt punkt 6.3 inte en inkomst.

Vid betalning med likvida medel är inkomsten enligt punkt 6.4 det belopp som angetts i en faktura, ett avtal eller liknande handling.

Vid förvärv genom testamente eller gåva är inkomsten enligt punkt 6.5 tillgångens värde enligt punkterna 9.11 (marknadsvärde, återanskaffningsvärde eller värde vid inkomstbeskattningen vad gäller anläggningstillgångar) och 9.12 (nettoförsäljningsvärde eller värde vid beskattningen avseende omsättningstillgångar eller nominellt värde avseende likvida medel.

Ett företag ska enligt punkt 6.6 redovisa en inkomst som intäkt om

  1. väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,

  2. beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och

  3. det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår av kapitel 6.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna omföretaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut. En inkomst enligt punkt 5.2 är det som ett företag tar emot eller kommer att ta emot för egen räkning till följd av en transaktion och som ökar företagets eget kapital. Tillskott eller insättning från företagets ägare är inte en inkomst.

Företaget ska redovisa varje transaktion för sig. En transaktion ska dock redovisas i delar om det är nödvändigt för att rätt återge den ekonomiska innebörden.

En erhållen gåva i form av en tjänst är enligt punkt 5.3 inte en inkomst.

Vid betalning med likvida medel är inkomsten enligt punkt 5.4 det belopp som angetts i en faktura, ett avtal eller liknande handling.

Vid förvärv genom testamente eller gåva är inkomsten enligt punkt 5.5 tillgångens värde enligt punkterna 8.11 och 8.12.

Ett företag ska enligt punkt 5.6 redovisa en inkomst som intäkt om

  1. väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,

  2. beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och

  3. det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsbokslutet upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår av detta kapitel.

K4-regler

Inkomst definieras i IFRS 15 enligt följande: En ökning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod i form av inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde och som medför en ökning av eget kapital, förutom sådana ökningar som är hänförliga till tillskott från aktieägare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%