Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Interimsfordringar/interimsskulder

 

Enligt 3 kap. 2 § ÅRL ska resultaträkningen i sammandrag visa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Detta innebär att företaget i samband med bokslutsarbetet både måste ta hänsyn till utgifter och inkomster som inträffat före balansdagen, respektive kommer att inträffa efter balansdagen. I bokslutet ska en periodisering, fördelning, göras så att den del av inkomsterna respektive utgifterna som hör till det räkenskapsår för bokslutet tas med i bokslutet som intäkter och kostnader, se 5 kap. 3 § BFL. Dessa transaktioner kallas för bokslutstransaktioner. Företagets balansräkning påverkas ofta av dessa periodiseringar eftersom de ger upphov till interimsfordringar respektive interimsskulder. Interimsfordringar består av per balansdagen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulderna består av per balansdagen upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Löpande bokföring

När det gäller interimsfordringar, dvs. förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, debiteras något av kontona i kontogrupp 17 i BAS och motsvarande utgifts- respektive inkomstkonto krediteras med det periodiserade beloppet.

När det gäller interimsskulder, dvs. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, krediteras något av kontona i kontogrupp 29 i BAS och motsvarande utgifts- respektive inkomstkonto debiteras med det periodiserade beloppet.

När bokslutet är klart kan gjorda interimstransaktioner återföras i det nya räkenskapsårets bokföring, alternativt kan motbokning ske när posterna regleras.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska ställa upp balansräkningen enligt kapitel 4, balansräkning K3, och resultaträkningen enligt kapitel 5, resultaträkning, allmänna regler enligt K3.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 ska ställa upp balansräkningen enligt punkt 4.7 och resultaträkningen enligt punkt 4.4. Enligt punkt 2.4 behöver inte inkomster och utgifter som understiger 5 000 kronor periodiseras. Inte heller återkommande kostnader, såsom exempelvis försäkringspremier avseende företagets egna försäkring, behöver periodiseras om inte kostnaden varierar med än 20 % mellan åren och varje år belastas med en årskostnad, se punkt 7.9.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som tillämpar K ÅB ska ställa upp balansräkningen enligt punkt 4.6 och resultaträkningen enligt punkt 4.3. Enligt punkt 2.4 behöver inte inkomster och utgifter som understiger 5 000 kronor periodiseras. Inte heller återkommande kostnader, såsom exempelvis försäkringspremier avseende företagets egna försäkring, behöver periodiseras om inte kostnaden varierar med än 20 % mellan åren och varje år belastas med en årskostnad, se punkt 6.9.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska vid upprättande av koncernredovisning tillämpa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Balansräkningen, eller egentligen ”Rapporten över finansiell ställning”, ska ställas upp enligt punkterna 54-59 i IAS 1, balansräkning. Rapporten över totalresultat, dvs. resultaträkningen och rapporten över övrigt totalresultat, ska ställas upp enligt punkterna 82-87 i IAS 1, resultaträkning. Enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer ska uppställningsformerna ÅRL tillämpas i moderföretaget.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare gäller att förskott bara behöver periodiseras om de uppgår till mer än 5 000 kr. Ränteinkomster ska periodiseras om de uppgår till mer än 5 000 kr. Enligt K1 ska posten Övriga fordringar innehålla följande poster:

 • Förskott till leverantörer omfattar både betalningar som avser en framtida leverans av en vara eller tjänst och s.k. förutbetalda kostnader, t.ex. avseende hyra och försäkring. En första förhöjd leasingavgift ska fördelas över avtalsperioden eftersom det är en delleverans.

 • Ett utbetalat eller fakturerat belopp är ett förskott om a) leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller b) en delleverans eller delprestation uppenbarligen inte har påbörjats (punkt 6.59 i K1 för enskilda näringsidkare, punkt 6.51 i K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund).

 • I posten Övriga fordringar i balansräkningen ska följande tas upp:

  • Förskott till leverantör som uppgår till minst 5 000 kr exklusive moms, där leverans, delleverans eller utförande av tjänst inte påbörjats (punkt 6.59 i K1 för enskilda näringsidkare, punkt 6.51 i K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund).

  • Ränteinkomster som sammanlagt uppgår till minst 5 000 kr, och som hänför sig till räkenskapsåret men som företaget får först nästa år (punkt 6.60 i K1 för enskilda näringsidkare, punkt 6.52 i K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund).

  • Offentliga stöd (enskilda näringsidkare), bidrag (ideella föreningar och registrerade trossamfund) försäkringsersättning, skadeståndsersättning m.m. som beslutats under räkenskapsåret men ännu inte utbetalats (punkt 6.61 i K1 för enskilda näringsidkare, punkt 6.53 i K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund).

I posten Övriga skulder i balansräkningen ska följande tas upp:

 • Förskott från kund som uppgår till minst 5 000 kr, där leverans, delleverans eller utförande av tjänst inte påbörjats (punkt 6.72 i K1 för enskilda näringsidkare, punkt 6.73 i K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund). I ideella föreningar och registrerade trossamfund).

 • Ränteutgifter som sammanlagt uppgår till minst 5 000 kr, och som hänför sig till räkenskapsåret men som företaget betalar först nästa år (punkt 6.73 i K1 för enskilda näringsidkare, punkt 6.75 i K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund).

 • Skadestånd m.m. som beslutats under räkenskapsåret men ännu inte utbetalts (punkt 6.74 i K1 för enskilda näringsidkare).

 • Obetalda ersättningar till anställda och andra som hänför.

Balansräkning K1

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%