Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Jämförelsetal/jämförande information

 

Enligt 3 kap. 5 § ÅRL ska företag i årsredovisningen lämna jämförelsetal i balansräkningen och resultaträkningen per post eller delpost. Om företaget har valt att inom ramen för ÅRL slå ihop poster i balansräkningen för att särredovisa i not ska jämförelsetalen anges för dessa poster i not.

När företaget har ändrat princip för värdering, klassificering eller indelning av poster eller delposter ska som huvudregel siffrorna för föregående år räknas om så att de två åren som visas i årsredovisningarna är jämförbara. Mindre företag behöver inte räkna om jämförelsetalen om det lämnas upplysning i not om att de två åren inte är helt jämförbara. Det går också att avvika om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild.

K3-regler

Enligt punkt 3.5 ska större företag, förutom jämförelsetalen i balansräkning och resultaträkning enligt ÅRL (se ovan) lämna jämförelsetal för samtliga noter förutom noten om redovisningsprinciper. Samtliga företag ska enligt punkt 3.5 A lämna jämförande information i förvaltningsberättelsen när det behövs för att förstå den finan-siella rapporten.

K2-regler

Enligt punkt 2.5 ska ett företag inte räkna om föregående räkenskapsår vid byte av princip. Sådana ändringar redovisas således under innevarande år.

Jämförelsetalen enligt ÅRL ska enligt punkt 3.10 finnas i en särskild kolumn till höger om beloppsuppgifterna för det innevarande året.

K4-regler

Enligt IAS 1 punkt 38 ska ett företag som tillämpar IFRS som huvudregel lämna jämförande information för den föregående perioden avseende alla redovisade belopp i den aktuella periodens finansiella rapporter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%