Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kapitalförsäkringar

 

En kapitalförsäkring är en placering i aktier och andra värdepapper eller i fonder men där kapitalförsäkringen ”ligger mellan” berörda värdepapper och ägaren av försäkringen. Det innebär att utställaren av kapitalförsäkringen äger de underliggande värdepapperen, exempelvis en aktieportfölj eller fonder. Ägaren av kapitalförsäkringen har därmed inte någon rösträtt på bolagsstämmor. (FAR:s RedU 14 punkt 1.1)

Kapitalförsäkringen kan användas för att exempelvis placera överskottslikviditet, bygga upp kapital för framtida investeringar eller täcka en direktpension. (RedU 14 punkt 1.2)

Utställaren är oftast en bank eller ett försäkringsföretag. Som nämnts ovan är det utställaren av kapitalförsäkringen som äger samtliga värdepapper i den depå (eller motsvarande) som har anknytning till kapitalförsäkringen. Det innebär att det är utställaren som innehar alla rättigheter gentemot tredje part. Försäkringsägaren å sin sida är innehavare av en finansiell tillgång (kapitalförsäkringen) genom att ha en avtalsenlig rätt att erhålla kontanter via uttag från kapitalförsäkringen. (RedU 14 punkt 1.3)

En kapitalförsäkring är inte en traditionell försäkring med ett garanterat försäkringskapital utan har mer karaktären av en placering och klassificeras som en finansiell tillgång. Värdet på försäkringen är helt beroende av de placeringar som försäkringstagaren, eller någon annan som har rätt att göra placeringar, väljer. Utställaren friskriver sig därför ofta från ansvar för värdeförändringar i kapitalet. Avkastningen på ett aktieinnehav utgör avkastningen på kapitalförsäkringen och denna påverkar värdet av försäkringen enligt kontoutdraget. (RedU 14 punkt 1.4)

Kapitalförsäkringen klassificeras enligt RedU 14 punkt 5.1 som en finansiell tillgång där det finns en avtalsenlig rätt att erhålla kontanter via uttag. Det innebär att kapitalförsäkringen betraktas som en redovisningsmässig enhet och de underliggande värdepappersinnehaven ska inte redovisas separat, eftersom kapitalförsäkringsägaren inte äger de enskilda värdepapperen. Det innebär också att bokföring endast sker när nytt kapital tillförs kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen görs. Utdelningar, avgifter och andra värdeförändringar på placeringar inom kapitalförsäkringen enligt kontobeskedet påverkar således inte redovisningen hos försäkringstagaren. Om kapitalförsäkringen klassificeras som en anläggningstillgång ska, som huvudregel1, nedskrivning göras om värdet på kapitalförsäkringen har gått ned och värdenedgången bedöms vara bestående.

Även om värdenedgången inte antas vara bestående får den skrivas ned enligt ÅRL. En klassificering som omsättningstillgång innebär att lägsta värdets princip ska tillämpas och en värdenedgång leder således i det fallet omedelbart till en nedskrivning. Uttag från kapitalförsäkringen minskar det redovisade värdet på kapitalförsäkringen (vid tidpunkten för uttaget) endast i den mån uttaget inte täcks av ej redovisade värdeförändringar i kapitalförsäkringen.

När uttag görs från kapitalförsäkringen är det enligt RedU 14 punkt 5.2 viktigt att fastställa vilket verkligt värde som försäkringen hade vid uttagstillfället. Om försäkringens redovisade värde efter uttaget fortfarande är lägre än verkligt värde representerar uttaget en oredovisad värdestegring som redovisas som en finansiell intäkt. Ett uttag kan också delvis utgöras av en oredovisad värdestegring, och delvis vara ett uttag av insatta belopp, och därmed delas upp mellan intäkt och en minskning av investeringen i kapitalförsäkringen. Kapitalförsäkringens värde får inte minskas så att det understiger det verkliga värdet, eftersom företaget då har gjort en otillåten nedskrivning.

Enligt såväl K2 som K3 gäller att ett åtagande om pension som uteslutande är beroende av värdet på en av företaget ägd tillgång, i det här fallet en kapitalförsäkring, ska värderas till tillgångens redovisade värde. Kapitalförsäkringen värderas enligt RedU 14 till insatta belopp. Pensionsförpliktelsen, som är en egen post, ska värderas till samma belopp (eventuellt med tillägg för löneskatt). En inbetalning till en kapitalförsäkring leder således till att det även uppstår en personalkostnad när pensionsavsättningen ökar.

Löpande bokföring

Arbetsgivarens premier avseende kapitalförsäkringar med anställda som förmånstagare debiteras konto 7380 Kostnader för förmåner för anställda.

Om företaget däremot är förmånstagare debiteras premien konto 1385 Värde av kapitalförsäkring.

Bokslut

Någon periodisering i bokslutet brukar inte göras då kapitalförsäkringspremierna inte avser viss tid på samma sätt som t.ex. sak- och ansvarsförsäkringar.

Nedskrivning ska göras om värdet av kapitalförsäkringen varaktigt gått ner, nedskrivning, allmänt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 redovisar kapitalförsäkringar enligt bestämmelserna i kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet eller kapitel 12 Finansiella instrument värderade till verkligt värde. RedU14 behandlar dock enbart redovisning utifrån anskaffningsvärdet. En kapitalförsäkring som värderas utifrån anskaffningsvärdet ska värderas till insatta belopp.

I de fall kapitalförsäkringen täcker en pensionsförpliktelse ska pensionsförpliktelsen enligt punkt 28.12 A värderas till kapitalförsäkringens redovisade värde. Om kapitalförsäkringen inte täcker löneskatt ska avsättning göras för denna på kapitalförsäkringens verkliga värde och inte på det redovisade värdet.

Eftersom avkastning etc. i en kapitalförsäkring schablonbeskattas uppkommer ingen temporär skillnad avseende kapitalförsäkring, se RedU 14 punkt 4.5.

K2-regler

Enligt punkt 11.3 är en kapitalförsäkring en finansiell anläggningstillgång om utbetalningarna ska tillfalla företaget och försäkringen är förenad med återköpsrätt. Värdering sker till anskaffningsvärde minskat med nedskrivningar. En finansiell anläggningstillgång får inte skrivas upp enligt punkterna 11.24-11.25.

Särskild löneskatt ska enligt punkt 16.17 beräknas på pensionsåtagandets redovisade värde (och inte verkligt värde) och med aktuell skattesats. Företaget ska även göra en avsättning om skyldigheten att betala särskild löneskatt inträder först i samband med att pensionen betalas ut. Avsättningen redovisas i posten Övriga avsättningar, om inte annat framgår av punkt 16.18.

Omfattar ett pensionsåtagande som täcks av exempelvis en kapitalförsäkring både pension och särskild löneskatt får summan enligt punkt 16.18 redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

Kapitalförsäkringens anskaffningsvärde debiteras konto 1385 Värde av kapitalförsäkring. I enlighet med punkt 16.18 kan sedan hela beloppet krediteras konto 2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser och konto 7420 Förändring av pensionsskuld för förändringar av pensionskostnaderna.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB punkt 10.3 är en kapitalförsäkring en finansiell anläggningstillgång om utbetalningarna ska tillfalla företaget och försäkringen är förenad med återköpsrätt. Värdering sker till anskaffningsvärde minskat med nedskrivningar. En finansiell anläggningstillgång får inte skrivas upp av ett företag som tillämpar K ÅB.

Särskild löneskatt ska enligt punkt 15.17 beräknas på pensionsåtagandets redovisade värde (och inte verkligt värde) och med aktuell skattesats. Företaget ska även göra en avsättning om skyldigheten att betala särskild löneskatt inträder först i samband med att pensionen betalas ut. Avsättningen redovisas i posten Övriga avsättningar, om inte annat framgår av punkt 15.18.

Omfattar ett pensionsåtagande som täcks av exempelvis en kapitalförsäkring både pension och särskild löneskatt får summan enligt punkt 15.18 redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS värderar kapitalförsäkringen enligt IFRS 9 Finansiella instrument eller IAS 19 Ersättningar till anställda.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 3.18 bokförs företagets försäkringspremier i näringsverksamheten om de avser verksamheten, i annat fall utgör försäkringspremier privata utgifter som inte ska bokföras i företaget. En kapitalförsäkring kan enligt punkt 6.41 inte redovisas som anläggningstillgång.

Enligt K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund punkt 3.8 ska enbart utgifter för föreningens verksamhet bokföras. Finansiella placeringar redovisas i balansräkningen enligt punkt 6.57 när äganderätten har övergått och värderas enligt punkt 6.59 till inköpspris (i det här fallet premier som betalas till försäkringen).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%