Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kassaregister - allmänt cash register - general

Sedan 2010 gäller att alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister som uppfyller vissa krav.

Med kassaregister avses enligt 39 kap. 2 § SFL kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Med kassaregister avses enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.11 kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster. Med certifierat kassaregister enligt 39 kap. 8 § SFL likställs i BFNAR 2013:2 enligt punkt 1.12 ett kassaregister med en tillverkardeklaration som visar att kassaregistret uppfyller de krav som ställs på registret i Skatteverkets föreskrifter.

Begreppet kassaregister omfattar enligt BFN:s kommentar till punkten 1.11 alla enheter som ingår i ett system som registrerar försäljning av varor och tjänster oavsett om kassaregistret är certifierat eller inte enligt bestämmelserna i SFL. Definitionen av kassaregister medför att även en taxameter är ett kassaregister, dock med ett specifikt undantag, se nedan. En myntautomat kan innehålla ett kassaregister. Ett kassaregister är konstruerat för att kunna ta fram kvitton till kunder och lagra inslagna belopp i register. De lagrade uppgifterna kan tas fram i efterhand för att användas i företaget och då bland annat som underlag för bokföringen.

Kassaregistret ska enligt 39 kap. 8 § SFL vara certifierat och ska på ett tillförlitligt sätt visa alla registreringar som har gjorts samt programmeringar och inställning (som enligt BFL utgör behandlingshistorik). Undantag från certifiering medges men förutsätter att det finns en tillverkardeklaration som visar att kassaregistret uppfyller de krav som ställs på registret i SKVFS 2014:9 (3 kap. 1 § SKVFS 2014:9). Undantag från certifiering omfattar dock inte kontrollenheten eller kontrollsystemet utan ett sådant måste alltid vara certifierat även om kassaregistret i övrigt är undantaget från krav på certifiering.

I ett kassaregistersystem ska det alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem. En kontrollenhet tar emot och behandlar kvittodata per kvitto för att ta fram kvittokontrolldata. Vilken information som ingår i kvittokontrolldata framgår av 6 kap. 4 § SKVFS 2016:1. Kontrollenheten lagrar också viss data vad gäller kvittotyperna normal och kopia.

Kassaregister som anskaffats klassificeras normalt som materiell anläggningstillgång och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Om kassaregister utgör s.k. förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventarier av mindre värde - kan utgiften däremot dras av som kostnad direkt under inköpsåret, och bokförs då normalt på konto 5410 Förbrukningsinventarier. Pappersrullar, bläck etc. till kassaregister klassificeras normalt som kontorsmaterial, kontorsmateriel och trycksaker.

 

Behandlingshistorik

Behandlingshistorik - kassaregister

Certifierat kassaregister

Kassalåda

Kassaregister - allmänna krav

Kassaregister - allmänna krav om användning

Kassaregister - anmälan

Kassaregister - ansökan om undantag från skyldighet

Kassaregister - bokföringstidpunkt

Kassaregister - ej tillåtna funktioner

Kassaregister - föreläggande och tillsyn

Kassaregister - kontrollbesök och kontrollavgift

Kassaregister - registrering av försäljning etc.

Kassaregister - skyldighet att använda

Kassaregister - tvingande funktioner

Kassaregisternummer

Kostnad

Löpande användning av kassaregister

Maskiner och inventarier - inköp

Myntautomat

Registrering kassaregister

Sammankopplat kassaregister

Systemdokumentation, kassaregister

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer