Innehåll

Kommission kallas enligt lagen (2009:865) om kommission ett uppdrag att för en annan persons räkning men i eget namn sälja eller köpa lös egendom. Lagen gäller för kommissionshandel med all sorts lös egendom, även t.ex. värdepapper.

Med kommissionärsföretag avses enligt 36 kap. 2 § IL ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som bedriver näringsverksamhet i eget namn för ett eller flera andra svenska aktiebolags eller svenska ekonomiska föreningars räkning. Med kommittentföretag avses det bolag eller den förening för vars räkning näringsverksamheten bedrivs. Den som utför uppdraget benämns kommissionär och uppdragsgivaren kommittent. Om uppdraget faller inom området för en av kommissionären bedriven näringsverksamhet kallas detta i den nya kommissionslagen för handelskommission. Kommissionärens och kommittentens avtal kallas för kommissionsavtal.

Vid kommissionsförsäljning säljer kommissionären varor - t.ex. böcker, tidningar, second hand-kläder, penninglotter etc. - för kommittentens räkning - normalt mot ersättning i form av provision i procent av försäljningspriset, provisioner. Konsignation kallas en variant av kommission som innebär att varorna förblir den förste säljarens egendom tills de sålts till tredje man.

Kommittenten får inte betalt för de utlämnade varorna förrän kommissionären i sin tur sålt varorna. Kommissionärsföretaget blir inte ägare till varorna utan förmedlar endast affären mellan kommittentföretaget och köparen. Kommissionärsföretaget ska därför inte ta upp osålda varor som lagertillgångar i bokslutet. Varorna ingår i stället i kommittentföretagets bokslut - även om de fysiskt ligger hos kommissionärsföretaget för vidareförsäljning. Kommittentföretaget svarar normalt även för inventering av detta kommissionslager. Vid en kommissionärs konkurs ingår inte kommissionsvarorna i konkursboet eftersom äganderätten till varorna finns kvar hos kommittenten.

Löpande bokföring

Konto 1550 Konsignationsfordringar (BAS 2023) debiteras för fordran (kundfordringar) hos kommissionären på grund av kommissionärens försäljningsavräkning och krediteras med inbetalade beloppet. På motsvarande sätt krediteras konto 2443 Konsignationsskulder hos uppdragstagaren/kommissionären för dennes skuld (leverantörsskulder) till kommittenten (dvs. när kommissionären sålt en vara som denne haft i uppdrag att sälja för kommittenten) - kontot debiteras vid inbetalningar.

Konto 6050 Försäljningsprovisioner debiteras för ersättningen till kommissionären, provisioner.

Konto 1490 Övriga lagertillgångar kan debiteras för de lagertillgångar som innehas av företaget men som lämnats ut till kommissionären för försäljning i konsignation, varulagervärdering.

Kommissionären intäktsredovisar sin provision i kontoklass 3.

Se uppslagsordet Kommission i Rätt Skatt och Rätt Moms.