Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Koncernplan

K3-regler

Ett dotterföretag, vars moderföretag tilldelar aktierelaterade ersättningar till anställda i dotterföretaget eller till andra personer som utför liknande tjänster, får enligt punkt 26.19 redovisa och värdera ersättningarna och därtill relaterade kapitaltillskott från moderföretaget utifrån en rimlig fördelning av hela koncernens kostnad, om moderföretaget upprättar koncernredovisning enligt K3 eller är ett IFRS-företag.

Tillämpar ett större företag punkt 26.19 om koncernplaner ska enligt punkt 26.26 upplysning lämnas om detta och om basen för fördelningen.